Jako, że czas, ilość wydarzeń ubiegłego i obecnego tygodnia nie pozwolił mi na opisanie spraw związanych z Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, pozwolę sobie poniżej zamieścić relacje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Doroty Pyć oraz Jana Sikorskiego, reprezentującego Radę Interesantów Portu Gdynia, ubarwiając to zdjęciami, obrazującymi zainteresowanie i całkiem tłumne przybycie gości i uczestników tego wydarzenia (cs).

CSPI9206
Gości witał Lider Forum, Sławomir Kalicki – Prezes Zarządu Grupa Firm Inter Marine
CSPI9210
Chwilę później przemawiał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
CSPI9232
Słowo powitalne i otwarcie Forum przypadło w udziale minister Dorocie Pyć

Dorota Pyć:

W piątek 9 października 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przedstawiciele branż gospodarki morskiej mieli bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń na Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015. Tematem przewodnim Forum był rozwój polskiej gospodarki morskiej na tle globalnej sytuacji ekonomicznej. Cieszę się, że Pan Prezydent Wojciech Szczurek podziękował mi podczas otwarcia za moją pracę i konsekwentne działania na rzecz gospodarki morskiej.

CSPI9266
Otwarcie sesji inaugurującej Forum przeprowadził Sławomir Kalicki
CSPI9282
Z referatem: „Najnowsze trendy światowej gospodarki – perspektywy ekonomicznego rozwoju polski” – wystąpił Maciej Reluga Główny Ekonomista Banku Zachodniego WBK

Spotkanie miało formę otwartych paneli dyskusyjnych: przemysły morskie, logistyka morska, porty morskie i ship management

Dużo uwagi w dyskusjach poświęcono branży okrętowej i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, w której mogą rozwijać swój potencjał innowacyjny, co generuje nowe miejsca pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają dużą rolę do odegrania w branżach morskich. Dyskutowano również o rozwoju portów morskich, ich konkurencyjności i roli w sieci TEN-T. Ciekawe zagadnienia były również poruszone na panelu poświęconym zarządzaniu statkiem.

Mój udział polegał nie tylko na uroczystym otwarciu tegorocznego Forum Gospodarki Morskiej, ale również na wygłoszeniu referatu pt. „Rola polskiego prawa w kształtowaniu czynników wzrostu gospodarki morskiej”.

CSPI9340

W swoim wystąpieniu zwróciłam uwagę na cztery z dziewięciu priorytetów Polityki Morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów 17 marca 2015 roku. Te cztery wybrane priorytety to: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zapewnienie bezpieczeństwa morskiego i ochrony (safety & security), stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach (edukacja morska), a także poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegów morskich. W ramach wszystkich z tych czterech priorytetów równolegle wykonane zostały prace skierowane na dostosowanie do standardów prawa międzynarodowego i unijnego oraz realizację inwestycji. Dla rozwoju gospodarki portowej szczególnie ważne jest eliminowanie barier administracyjnych i wprowadzanie ułatwień dla obrotu portowo-morskiego (porty 24h). Izba Celna w Gdyni przygotowała specjalną platformę informatyczną „system koordynacji kontroli – porty 24h”, która jest narzędziem służącym współpracy służb portowych.

CSPI9399
Zaprezentowano film, mówiący o najnowszych osiągnięciach projektowych w dziedzinie statków typu offshore

Inwestycje w infrastrukturę portową i infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu przyciągnęły do polskich portów morskich przedsiębiorców prywatnych w tym zagranicznych. Inwestycje te przynoszą spore korzyści już dzisiaj. Jedną z nich jest wzrost przeładunku w polskich portach morskich. W 2014 roku w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście przeładowano łącznie blisko 70 mln ton, to znaczy 7,2% więcej niż w 2013 roku. Bazą dla realizacji tych inwestycji jest dobre prawo, a są one sprawnie realizowane dzięki zdolnościom do zarządzania beneficjentów i zaangażowaniu podmiotów współpracujących. W efekcie mamy w ostatnich kilku latach znaczny wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej.

CSPI9405
Podczas każdego Forum Gospodarki Morskiej wręczane są najbardziej zasłużonym osobom i firmom specjalnie ufundowane (przez Prezesa Remontowa Holding S.A. Piotra Soykę) nagrody. Nagrody te przyznawane są przez Kapitułę – Radę Forum Okrętowego

Kryształowe statuetki Innowacyjna Gospodarka Morska otrzymali:

CSPI9433
Dr inż. Jerzy Litwin – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za wieloletnią działalność w aktywnym promowaniu elementów kulturowych związanych z przemysłem okrętowym oraz interaktywną wystawę „Statki Nasza Pasja” – wyróżniony jako Osobowość Roku
CSPI9459
Dla Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A., za kompleksową realizację projektu przebudowy statków i obiektów pływających typu FPSO i FSO – wyróżnienie w kategorii Innowacyjne Przedsięwzięcie

Warto rozmawiać o gospodarce morskiej na takich, jak Forum Gospodarki Morskiej wydarzeniach, gdzie spotykają się specjaliści z różnych dziedzin i branż morskich.

12 października 2015 Dorota Pyć

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

CSPI9495
W przerwie obrad – rozmawiają Tadeusz Zielonka i Wiesław Byczkowski
CSPI9521
Rozpoczęcie sesji „Przemysły Morskie” – prowadzący Jerzy Czuczman
CSPI9525
Z referatem „Pozycja firm wytwarzających systemy, produkujących wyposażenie i dostarczających usługi” – Robert Ruszkowski, członek zarządu Vistal Gdynia S.A.
CSPI9573
„Polska zagłębiem projektowym europejskich przemysłów morskich” – Jadwiga Sztelwander-Zięba, dyrektor Deltamarin Sp. z o. o.
CSPI9599
„Przewagi konkurencyjne polskich dostawców dla przemysłów morskich” – Stanisław Szultka – Dyrektor Zarządzający Obszaru Badawczego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
CSPI9601
„Nadzór klasyfikacyjny – elementem zapewnienia jakości, Certyfikacja Wspólnotowa Wyrobów” – o tym mówił Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Dariusz Rudziński
CSPI9613
„Kształcenie adeptów sztuki budowy okrętów, jako kreowanie czynników sukcesu przemysłów morskich” – tym zajął się Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG prof. dr hab. inż. Janusz Kozak
CSPI9620
O studenckim projekcie budowy regatowej łodzi podwodnej napędzanej siłą mięśni ludzkich mówiła reprezentantka Koła Naukowego CAD/CAE Studentów Politechniki Gdańskiej – po raz pierwszy na obradach Forum zdecydowano się zaprezentować zamierzenia przyszłego pokolenia budujących polską gospodarkę morską… :)
CSPI9656
Piotr Masny – Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków. Przewodniczył sesji Ship Management. Niestety, kiedy próbowałem tę sesję udokumentować – obradowali w półmroku. Jak powiedział mi później znany w Gdyni obrońca marynarskich praw, działacz związkowy Henryk Piątkowski – dyskusja była ciekawa, gorąca i merytoryczna. Referaty: ”Ship management – wpływ tej działalności na lokalną gospodarkę i rynek pracy” oraz ”Tworzenie działalności ship managementowej w Polsce – wyzwania i korzyści” prezentowali: Ireneusz Kuligowski – Dyrektor Zarządzający Green Management Gdynia Sp. z o.o., Inacio Golebski – Wiceprezes DNV GL Polska Sp. z o.o. oraz Leszek Wąsiewicz – Dyrektor Zarządzający SMT Polska
CSPI9655
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki – prowadził panel dotyczący Logistyki Morskiej. Pierwszym dyskutowanym referatem był „Scenariusz rozwoju portów morskich w Polsce, szczególnie w Gdyni i w Gdańsku” – przygotowany przez prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
CSPI9584
Przy mikrofonie Janusz Jarosiński, Prezes Zarządu Morskiego portu Gdynia S.A. Później, po dyskusji omawiał własny temat – „Akumulacja kapitału w łańcuchu usług logistycznych.” Były też referaty: „Łańcuch dostaw – pogłębiona integracja na morzu i lądzie” oraz „Rola rozwoju ICT jako czynnika zmian w procesach operacyjnych” poruszane przez: Jarosława Domina – Prezes Zarządu JAS-FBG S.A. oraz Rafała Moll – Dyrektora Handlowego UASC Polska Sp. z o.o.

Jan Sikorski:

FGM w Gdyni: Panel portowy pod znakiem przedłużenia koncesji

Już po raz piętnasty, w piątek 9 października odbyło się forum gospodarcze w Gdyni. W tym roku impreza zorganizowana została w odświeżonej formule, jako „Forum Gospodarki Morskiej” i w całości poświęcono ją zagadnieniom związanym z rozwojem portów, żeglugi i przemysłu stoczniowego.

Wśród gości zaproszonych do udziału w Forum, znaleźli się m.in. dr. hab. Dorota Pyć, prof. UG, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni czy prof. dr. hab. Włodzimierz Rydzykowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Panel „Porty Morskie”, którego liderem i moderatorem był przewodniczący Rady Interesantów Portu w Gdyni Krzysztof Szymborski, poświęcony był takim zagadnieniom, jak znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju i inwestycjach prowadzonych w polskich portach, roli inwestorów zewnętrznych i barierach prawnych przed jakimi stają portowcy.

CSPI9534

Na te ostatnie uwagę zwracał zwłaszcza Hans Ole Madsen, senior vice president grupy ICTSI – międzynarodowego operatora terminali kontenerowych, właściciela gdyńskiego BCT. Jak podkreślił on, prywatni inwestorzy muszą planować inwestycje w dłuższej perspektywie, czemu nie sprzyjają obecnie obowiązujące w Polsce przepisy uniemożliwiają praktycznie przyznanie pozwolenia na więcej niż 20 lat a to zbyt mało by prowadzić inwestycje na poziomie wymaganym przez dzisiejszy rynek.

Hans Ole Madsen, fot. J. Szczepański-1

Jako kontrprzykład pokazał Hiszpanię, która zdecydowała się na przedłużenie portowych koncesji nawet do 50 lat. Władze w Madrycie liczą, że przyniesie to inwestycje infrastrukturalne o wartości ok. 1,6 mld Euro. Podobny entuzjazm prezentowała również Sofie Monteyen, dyrektor finansowy Portu w Gandawie, gdzie średnia długość umowy to 30 lat a już 10 lat przed jej końcem można rozpocząć procedurę przedłużenia dzierżawy.

CSPI9563
„Inwestor zewnętrzny – jego rola i potrzeby” – tym tematem zajął się Walery Tankiewicz – Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rację przedstawicielowi ICTSI przyznała pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialna za sprawy gospodarcze. Jak podkreśliła, miasto zdaje sobie sprawę z problemu, ale nie jest wstanie same mu zapobiec. Pani prezydent zadeklarowała jednak, że władze miasta zdecydowane są działać na rzecz zmiany przepisów i nie zamierza odwracać się od portu, mimo że ma w nim jedynie niewielki procent udziałów.

Dlatego właśnie batalia o to, by zwiększyć długość przyznawanych koncesji, jest konieczna. Gospodarka morska pełni niebagatelną rolę dla całej gospodarki krajowej, mimo iż czasem jest niedoceniana – mówił w podsumowaniu Krzysztof Szymborski.

CSPI9652

Wtórował mu Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który podkreślał konieczność wzmocnienia wizerunku regionu i branży. Ich dobra kondycja wzbudza podziw Gdynian, ale ich siła i znaczenie dla całej krajowej gospodarki nie zawsze są należycie rozumiane przez mieszkańców głębi kraju.

CSPI9682
Po podsumowaniu wszystkim przybyłym podziękował główny organizator Forum Gospodarki Morskiej prezes Sławomir Kalicki

Więcej informacji:

Jan Sikorski

Tel. 606 115 612

j.sikorski@jjs.com.pl

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

* * *

Rada Interesantów Portu Gdynia została powołana w 1997 roku jako organ doradczy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W jej skład wchodzą przedstawiciele prawie 40 przedsiębiorstw działających w porcie. Rada zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla rozwoju portu sprawach, a zwłaszcza w opracowywaniu strategii rozwoju, prowadzenia projektów inwestycyjnych czy polityki taryfowej. Umowa o współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia zakłada również możliwość prowadzenia wspólnych działań na rzecz budowy szlaków transportowych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania portu.

Previous

Delegacja ministerialna w Porcie Gdańsk

Next

Czy Pomorskie wykorzystało szanse rozwojowe w zakresie gospodarki morskiej?

Zobacz również