Te dwa wydarzenia odbyły się „dzień po dniu”.

Otóż 28 kwietnia br. na statku – muzeum „Dar Pomorza”, jak wiadomo cumującym przy gdyńskim Skwerze Kościuszki, odbyło się uroczyste wodowanie wydanej przez naszą Oficynę Morską książki profesora dr. kpt. ż. w. Aleksandra Huberta Walczaka pt. „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza”.

Patronowało temu wydarzeniu Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej (którego Honorowym Członkiem jest właśnie autor tych wspomnień) oraz nasza Oficyna Morska, jako ich wydawca. Dodajmy też od razu, że prof. A. H. Walczak należy do ścisłej grupy osób – współtwórców powojennego wyższego szkolnictwa morskiego. I w którym „to dziele” zasługi prof. Walczaka daleko wybiegają poza określenie „WYBITNE”.

Autora tej wspomnieniowej książki wraz z jego małżonką prof. dr hab. Marią Zofią Czerepaniak – Walczak oraz zaproszonych gości, a wśród nich spore grono znających prof. Walczaka kapitanów żeglugi wielkiej, powitał prezes wymienionego tu kapitańskiego Stowarzyszenia, kpt. ż. w. dr inż. Andrzej Królikowski.

2015_04_28_z_zaułka_skżw_04

Jednakże przed samym aktem chrztu książki – owego jej wodowania, dorobek życiowy, a szczególnie zaś zawodowy, dydaktyczny, naukowy i badawczy przedstawił kpt. ż. w. Piotr Bidziński (sekretarz SKŻW). Koncentrując uwagę na najważniejszych zdarzeniach w życiu Profesora, poczynając od tego, że urodził się 8 stycznia 1930 roku w Grajewie, w województwie białostockim, i dalej, że ukończył Wydział Nawigacyjny Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (1951 r.), następnie Wydział Morski WSE w Sopocie(1965 r.), że miał i ma szczególne związki ze szkolnictwem morskim w Szczecinie, pełniąc w tamtejszej Wyższej Szkole Morskiej funkcje: dziekana Wydziału Nawigacyjnego, prorektora tejże Uczelni oraz przez dwie kadencje jej rektora. Pływał też na różnych typach statków, w tym przez 8 lat jako kapitan.

2015_04_28_z_zaułka_skżw_09

Ponieważ więcej informacji o profesorze A. H. Walczaku będzie jeszcze poniżej, tu tylko odnotujmy, że wszyscy zabierający głos w trakcie spotkania (m.in. osobisty przyjaciel profesora kpt. ż. w. Roman Watras, kapitanowie Krystian Kornacki i Stefan Krella) na „Darze Pomorza” wysoko ocenili osobę profesora oraz sposób narracji profesorskich wspomnień, które się czyta niemalże „jednym tchem”,

2015_04_28_z_zaułka_skżw_19

a ich współredaktor red. Henryk Spigarski zwrócił uwagę na walor historyczny wyróżniający te wspomnienia, dlatego też przez wydawcę – naszą Oficynę Morską – zostały wysłane na tegoroczny Konkurs Historyczny tygodnika „Polityka”, w kategorii wspomnień.

2015_04_28_z_zaułka_skżw_22

Wyniki konkursu mają być ogłoszone w tym tygodniku 12 maja br. (natomiast nominacje tygodnik ogłosi 6. maja). Na razie trudno przewidzieć, czy okażą się dla tychże wspomnień korzystne… O wielkim znaczeniu historycznym tego typu publikacji, o stworzonej przez siebie serii Ksiąg Floty Ojczystej (pod którą również ukazała się ta książka) oraz udziale w niej innych wydawców mówił profesor Jan Kazimierz Sawicki.

2015_04_28_z_zaułka_skżw_26

Wreszcie aktu chrztu – tradycyjnego wodowania książki „Z zaułka wspomnień. O morzu i dla morza” dokonała małżonka ich autora, pani profesor dr hab. Maria Zofia Czerapaniak – Walczak.

2015_04_28_z_zaułka_skżw_29

Po czym ustawiła się spora kolejka nabywców książki po autorską doń dedykację…

2015_04_28_z_zaułka_skżw_39

* * *

2015_04-29_dhc_a_h_walczak_06

Następnego dnia, tj. 29 kwietnia br., tym razem w sali audytoryjnej Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania profesora zwyczajnego doktora kapitana żeglugi wielkiej Aleksandra Huberta Walczaka godnością doktora honoris causa, nadaną Mu przez Senat tejże Uczelni na jego posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2015 roku, zarazem w dniu osiemdziesiątych piątych urodzin Profesora.

Wszystkich zebranych na tej uroczystości: członków admiralicji Marynarki Wojennej, przedstawicieli władz uczelni Trójmiasta, Szczecina i innych regionów Polski, gdyńskiej władzy samorządowej, reprezentacji kadry akademickiej, studentów oraz pozostałych gości – powitał rektor – komendant Akademii kmdr profesor zwyczajny dr hab. inż. Tomasz Szubrycht.

2015_04-29_dhc_a_h_walczak_22

Jak powiedział na wstępie uroczystości kontradmirał dr inż., Czesław Dyrcz: „Dla mnie osobiście to wyjątkowo ważne, gdyż byłem inicjatorem procesu nadania Profesorowi Walczakowi tak wysokiej godności nadawanej przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Nadmienił, że Profesor A. H. Walczak to wybitny autorytet w dziedzinie nawigacji, który cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem morskich środowisk, że jego związek z Akademią Marynarki Wojennej datuje się od lat 50. ubiegłego wieku, i w każdym okresie charakteryzował się bogatą działalnością dydaktyczna, naukową i wychowawczą. Wspomniał również, że Profesor Walczak dołączył do pocztu ośmiu dotychczas wyróżnionych Profesorów tą wysoką godnością Akademii Marynarki Wojennej.

2015_04-29_dhc_a_h_walczak_50

Następnie laudację poświęconą Jubilatowi wygłosił prof. dr hab. Mariusz Zieliński, z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Szeroko omówił dorobek naukowy, dydaktyczny, a także społeczny Jubilata, m.in. to, że wykształcił tysiące oficerów flot wojennej i handlowej, że swe dociekania naukowe zaprezentował w 33 monografiach, studiach, podręcznikach, wypromował siedmiu doktorów, z których pięciu uzyskało habilitacje, a sześciu stanowiska profesorów, ponadto wypromował ponad trzystu pięćdziesięciu inżynierów i magistrów. Ale też ważnym obszarem działalności Profesora to udział w krajowych instytucjach i komitetach naukowych, min. w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, w Polskim Towarzystwie Nautologicznym, w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Za swą działalność w różnych sferach gospodarki morskiej otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń… (poczytaj też tu – kliknij)

2015_04-29_dhc_a_h_walczak_61

Po dokonaniu przez byłego rektora – komendanta Akademii Czesława Dyrcza oraz obecnego rektora – komendanta Tomasza Szubrychta wręczenia Profesorowi dyplomu doktora honoris causa, Profesor A. H. Walczak przystąpił do wygłoszenia wykładu pt. „Drogi rozwoju kompetencji dowódcy”. Głębokie myśli i spostrzeżenia zawarte w tym wykładzie, wynikające z osobistych długoletnich doświadczeń Profesora, wymagałyby, oczywiście, szerszego ich omówienia. I być może stanie się to możliwe już przy innej okazji… Po wykładzie odbyły się jeszcze liczne gratulacje i życzenia, przyjętym podczas takich uroczystości zwyczajem.

2015_04-29_dhc_a_h_walczak_84

Uroczystość tę, przedstawioną tu jednak w znacznym skrócie, ubarwiał „morskimi” pieśniami występ chóru Akademii Marynarki Wojennej.

Henryk Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski