Urodził się 2 kwietnia 1945 roku w Gdyni, kiedy od kilku dni miasto to było już wolne od wojsk hitlerowskich. Ale faktem bezspornym jest to, że na świadectwie urodzenia, obok owej daty 2 kwietnia figuruje nr 1. Wyszło więc na to, iż został pierwszym powojennym obywatelem Gdyni. Otrzymał na imię Antoni Franciszek, zaś rodowe nazwisko Komorowski. I jest temu miastu, w ramach swego życiorysu, wierny „od zawsze” oraz profesji, jaką obrał, zaś jest nią służba w marynarce wojennej, odkąd – po edukacji podstawowej i licealnej w rodzinnym mieście – podjął w 1963 studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, mieszczącej się, jak wiadomo, w Gdyni-Oksywiu. W czwartek, właśnie 2 kwietnia br. w Auli Senatu Akademii Marynarki Wojennej, w której to Uczelni w latach 1993 – 2003 pełnił stanowisko komendanta – rektora, ze stopniem wojskowym kontradmirała oraz naukowym profesora – odbyło się uroczyste spotkanie, poświęcone dwóm Jubileuszom Antoniego Franciszka Komorowskiego: 70-leciu urodzin i 40-leciu służby i pracy naukowo – dydaktycznej.

2015_04_02_af_komorowski_70_40_02

Bowiem dotychczasowe dane w życiorysie Profesora A. F. Komorowskiego wskazują na Jego niezwykłą i zarazem bardzo owocną pracę. Wiele o tym mówiono na tymże spotkaniu, w którym zabierało głos wielu profesorów, dobrze znających przebieg osiągnięć, dorobku zarówno wojskowego, jak i naukowego Jubilata. Wstępną, rzeczową i pełną pozytywnych akcentów opinię o Jubilacie wyraził prorektor ds. kształcenia Akademii dr hab. Jerzy Kojkoł, profesor AMW, podkreślając w niej wielkie zasługi Jubilata dla rozwoju tej Uczelni, Jego ogromny wkład w potencjał naukowy, badawczy i dydaktyczny.

2015_04_02_af_komorowski_70_40_04

Długo trzeba by tu wymieniać tematy prac naukowych i badawczych, jakie dotąd wykonał samodzielnie lub z zespołami z Nim współpracującymi. Ich prezentacja została zamieszczona w wydanej przez naszą Fundację na okoliczność tych dwóch Jubileuszy książce, pod znamiennym tytułem „Admiralski Farwater”, przygotowanej pod naukową redakcją przez panią dr Iwonę Pietkiewicz. Wypełniły tę książkę – obok nakreślonej przezeń sylwetki Jubilata – referaty historyczne 29 autorów, różnych zresztą specjalności i to także profesorów.

Dla wszystkich autorów został specjalnie przygotowany egzemplarz książki wraz ze specjalną dedykacją Jubilata

Dla wszystkich autorów został specjalnie przygotowany egzemplarz książki wraz ze specjalną dedykacją Jubilata

W słowie wstępnym tej książki pt. „Na Jubileusz” rektor-komendant Akademii kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, wspominając o funkcjonującym w Uczelni systemie podnoszenia kwalifikacji, nadmienił, że nie ominął on również Pana Profesora A. F. Komorowskiego, który w 1981 roku obronił rozprawę doktorską dotyczącą problematyki zwalczania okrętów podwodnych, że w roku 1993 uzyskał w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie stopień doktora habilitowanego, a w 1999 uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Dodał, że Jubilat wypromował 9 doktorów oraz ponad 200 magistrantów. Był też recenzentem w kilkudziesięciu postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Recenzował kilkadziesiąt monografii, podręczników akademickich i skryptów. W swym Jubileuszowym adresie rektor-komendant zwrócił uwagę na zainteresowania żeglarskie Jubilata, ze np. przez 8 lat kierował jedyną w Polsce katedrą żeglarstwa i turystyki wodnej w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. I końcowe zdanie rektora – komendanta:

Cóż można powiedzieć na podsumowanie osiągnięć Jubilata – można życzyć wybrzeżowemu środowisku akademickiemu, by jak największe rzesze młodych nauczycieli akademickich podążały drogą wytyczoną przez Pana Profesora.

Ad multos annos drogi Jubilacie.

W każdym razie na tymże spotkaniu o Jubilacie ze szczerymi słowami, podkreślającymi twórczy dorobek Profesora i teraz kontradmirała w stanie spoczynku Antoniego F. Komorowskiego, wystąpili m.in. profesorowie Daniel Duda, niedawno uhonorowany tytułem i godnością doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej, Tadeusz Panecki z Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie, kmdr dr hab. Jarosław Teska – dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, dr hab. Karol Olejnik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogusław Witkowski – prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Wszyscy oni oraz tu nie wymienieni na koniec swych wystąpień złożyli Jubilatowi sporo najlepszych podziękowań za dotychczasową twórczą pracę i życzenia jej dalszego pomnażania.

2015_04_02_af_komorowski_70_40_52

Po wszystkich tychże wystąpieniach, głos zabrał sam Jubilat, dziękując przybyłym za kierowane pod Jego adresem pełne życzliwości oceny. Przyszła kolej na osobiste gratulacje zaproszonych gości, po czym zaprosił do odrębnej sali na poczęstunek różnych potraw, no i na kontynuowanie dalszych mniej już oficjalnych rozmów.

2015_04_02_af_komorowski_70_40_79

Oczywiście do wszelkich podziękowań i gratulacji składanych Jubilatowi dołącza się nasza Oficyna Morska.

Henryk Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski