W dniu 17 marca 2015 r. Uchwałą nr 33/2015 (KLIKNIJ TU) Rada Ministrów przyjęła Politykę morską Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – PMRP (KLIKNIJ TU).

Projekt PMRP został opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak powiedziała minister Dorota Pyć podczas otwarcia MTM Baltexpo 2015: "(...) chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że Polska posiada politykę morską. Ta polityka morska została uchwalona w marcu tego roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza polityka morska, którą Polska posiada od 26 lat, pierwsza polityka rozwoju...."

Jak powiedziała minister Dorota Pyć podczas otwarcia MTM Baltexpo 2015: „(…) chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że Polska posiada politykę morską. Ta polityka morska została uchwalona w marcu tego roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza polityka morska, którą Polska posiada od 26 lat, pierwsza polityka rozwoju (…).

Przyjęcie Polityki morskiej RP jest sukcesem Rządu w dziedzinie spraw morskich. W odniesieniu do spraw morskich działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz inne resorty służą realizacji tej polityki. Rząd wypracował wizję prowadzenia spraw morskich opartą na zintegrowanym podejściu.

Polska polityka morska opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju i właśnie dzięki temu powinna ona przynosić wymierne korzyści Polakom i gospodarce narodowej, korzyści wynikające z nadmorskiego położenia naszego kraju oraz racjonalnego zarządzania zasobami morskimi. PMRP jest polityką rozwoju i służy usystematyzowaniu celów oraz działań państwa w gospodarce morskiej. PMRP integruje sektory morskie i inne z nimi powiązane. Celem polskiej polityki morskiej jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej.

PMRP wskazuje 9 kierunków rozwoju, którymi są:

  • wzmocnienie pozycji polskich portów morskich,
  • zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego,
  • zapewnienie bezpieczeństwa morskiego i na morzu,
  • stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach,
  • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego,
  • zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim,
  • poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz usprawnienie zarządzania morskiego.

Do każdego kierunku zostały sformułowane podstawowe cele, działania na rzecz ich realizacji, jak również przewidywane efekty ich wprowadzania. Tak ujęta polityka morska ma ułatwić wszystkim zainteresowanym stronom – w tym instytucjom rządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, przedstawicielom świata nauki i kultury, sferze pozarządowej oraz reprezentującej obszary funkcjonalnie powiązane z gospodarką morską, pracownikom zatrudnionym w branżach morskich oraz mieszkańcom gmin nadmorskich – współpracę w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki morskiej.

Dorota Pyć

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski