Transport kolejowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w kontekście przewozów intermodalnych. Polska wśród krajów unijnych wciąż pozostaje na drugiej mocnej pozycji po Niemczech pod względem towarowych przewozów kolejowych. Obraz infrastruktury przewozowej dla tego środka transportu w naszym kraju z każdym dniem nabiera nowego kształtu. Jednym z takich przykładów jest kolejowa infrastruktura dostępowa do Portu Gdańsk.

foto_zmpg_sa_5084

Port Gdańsk to jeden z najważniejszych węzłów logistycznych Polski, przez który każdego roku przewozi się miliony ton ładunków właśnie na szynach. Około 20% tonażu obsługiwanego rocznie w porcie przewożone jest koleją. Jeśli natomiast wziąć pod uwagę, rynek rozwijający się w chwili obecnej najbardziej dynamicznie – rynek kontenerowy, w Porcie Gdańsk ponad 30% ładunków skonteneryzowanych przewożone jest właśnie tym środkiem transportu.

Zważywszy, że w kolejnej dekadzie spodziewać się można w Gdańsku nawet potrojenia wolumenu towarowego, w tym w największym stopniu towarów zjednostkowanych, koniecznym była modernizacja infrastruktury kolejowej doprowadzającej ruch do portu, zwłaszcza do jego prawobrzeżnej części.

foto_zmpg_sa_5085

Stąd zapowiadana od lat inwestycja spółki PKP PLK dot. modernizacji linii kolejowej 226 wraz z budową nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą to przedsięwzięcie, które szczególnie cieszy i w chwili obecnej nabiera już realnych kształtów.

Realizowany projekt, warty ponad 500 mln złotych, obejmuje łącznie 12 – kilometrowy odcinek linii kolejowej pomiędzy stacją Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny, na którym modernizacją objęto aż 24 obiekty inżynieryjne, w tym 10 mostów, 4 wiadukty i 10 przepustów.

Największy z obiektów to Most nad Martwą Wisłą, który już dziś usytuowany jest w miejscu docelowym, równolegle do drogowego Mostu Wantowego. Obiekt, na którego realizację zużyto ok. 2 tysięcy ton stali i betonu pochłonie 38 milionów złotych i przyczyni się do zwiększenia przepustowości ruchu kolejowego do prawobrzeżnej części portu aż sześciokrotnie.

foto_zmpg_sa_5095

Stalowa potężna konstrukcja o rozpiętości 124 metrów i wysokości 21 metrów docelowo usytuowana będzie 8 metrów nad lustrem wody, tj. na identycznym poziomie jak wybudowany kilkanaście lat temu Most Wantowy. Większy o blisko 3 metry prześwit pod mostem i inna jego konstrukcja nie wymuszająca posadowienia w świetle wody filarów podporowych (w przeciwieństwie do obecnego mostu kolejowego), to rozwiązanie, o które zabiegał port przez wiele lat.

Polepszenie warunków żeglugi na tym odcinku Wisły Martwej, tj. pięciokrotne poszerzenie szlaku wodnego, właśnie poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, to zarazem w dalszej perspektywie czasowej, bardzo ważna informacja, w kontekście ewentualnego przyszłego rozwoju żeglugi śródlądowej w Porcie Gdańsk.

1

Budowa mostu, z racji jego usytuowania w granicach administracyjnych portu, wymagała od ZMPG S.A. szeroko zakrojonej bieżącej współpracy w zakresie uzgodnień przyjętych rozwiązań technicznych, terminów realizacji poszczególnych etapów oraz wielu innych zagadnień technicznych i eksploatacyjnych mających wpływ na bieżącą działalność portu.

Proces budowy mostu zapoczątkowany został fundamentowaniem jego przyczółków, co wymagało wbicia w koryto rzeki blisko 60 pali o średnicy aż 1,5 metra.

Jednak most kolejowy nad Martwą Wisłą to konstrukcja ciekawa nie tylko z punktu widzenia architektonicznego, czy inżynieryjnego, ale też logistycznego. Most bowiem to aż 72 gotowe elementy stalowe wyprodukowane na samym południu Polski – w Rudzie Śląskiej w Hucie Pokój, które lądem przetransportowane zostały do Gdyni, gdzie w Stoczni Nauta poddane zostały stosownej obróbce tak, aby całość mostu, mogła być przetransportowana na specjalistycznej barce w miejsce docelowe. 16-godzinny transport zapoczątkował jednocześnie dalszy etap prac inżynieryjnych, w tym podnoszenie poszczególnych łuków mostu, montaż podparć tymczasowych, wreszcie spawanie poszczególnych łuków mostu i posadowienie tak zmontowanej konstrukcji na przygotowanych wcześniej przyczółkach.

Inwestycja to nie tylko most kolejowy. PKP PLK jako inwestor tego przedsięwzięcia zadbał o szereg innych elementów. W projekcie uwzględniono także 12 kilometrów zmodernizowanych torów i tyleż samo nowej linii trakcyjnej. Dodatkowo przedsięwzięcie obejmować będzie także zastosowanie nowoczesnych technologii tłumienia wibracji tak, aby inwestycja sprzyjała zachowaniu proekologicznych standardów środowiskowych, tym bardziej, że przedsięwzięcie realizowane jest w Dolinie Martwej Wisły. To miejsce, w którym obecne są siedliska ptaków chronionych. Inwestycja wymagała zatem od PKP PLK także szeroko zakrojonych konsultacji środowiskowych tak, aby jej realizacja przebiegła bez uszczerbku dla przyrody.

W drugim etapie przedsięwzięcia zaprojektowane zostaną i wykonane także specjalistyczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.

Jednym słowem, już wkrótce, dzięki nieocenionej inwestycji narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – spółki PKP PLK, która dostrzegła ogromny potencjał portu i wagę infrastruktury kolejowej dla dalszego rozwoju polskiej branży morskiej i całej gospodarki regionu, Port Gdańsk stanie się nie tylko morską, drogową, ale i kolejową bramą dla Europy Środkowo-Wschodniej. Do końca bieżącego roku, na linii uruchomiony zostanie jeden tor o dopuszczalnej prędkości 100 km/h. Wraz z jego uruchomieniem, rozebrany zostanie dotychczasowy most kolejowy i rozpoczęte zostaną prace nad realizacją toru równoległego, którego uruchomienie zaplanowane zostało na sierpień roku przyszłego, co idealnie zbiegać się będzie z zakończeniem m.in. toczącej się aktualnie inwestycji rozbudowy terminalu kontenerowego DCT Gdańsk i kończącej się już wkrótce inwestycji budowy terminalu naftowego spółki PERN.

Źródło: www.portgdansk.pl