– Panie dziekanie: jak obecnie przedstawia się zainteresowanie absolwentów szkół średnich studiami, prowadzącymi do uzyskania stopnia oficera nawigatora morskiego. To pytanie oczywiście wiąże się z czytanymi na łamach niektórych czasopism, ale też z wyrażanymi ustnie opiniami, po co szkoli się u nas nawigatorów morskich, skoro z polską flotą handlową, a zwłaszcza liniową stało się to, nad czym przychodzi nam teraz mocno ubolewać?…

– Mimo wszystko warto jednak najpierw tu przypomnieć, że nasza uczelnia, Akademia Morska jest kontynuatorką kształcenia marynarskiego dla potrzeb naszej floty handlowej, zapoczątkowanego w 1920 roku utworzeniem w Tczewie pierwszej polskiej Szkoły Morskiej. Jakkolwiek wtedy Polska nie dysponowała prawie żadnym statkiem handlowym. Ale zainteresowanie tą szkołą było już spore, bo i jej kadra przybyła z flot naszych zaborców – jak np. dyrektor Szkoły inż. Antoni Garnuszewski, kapitanowie żeglugi wielkiej Gustaw Kański, pierwszy w tej szkole kierownik Wydziału Nawigacyjnego, czy po nim na tym stanowisku Antoni Ledóchowski, nie mówiąc już o kontradmirale Kazimierzu Porębskim, inicjatorze uruchomienia właśnie w Tczewie Szkoły Morskiej – to ta kadra, wierząc, że będzie musiał nastąpić rozwój rodzimej gospodarki, w tym, i żeglugi morskiej, bardzo się starała kształcić przyszłych marynarzy – oficerów na wysokim poziomie. W pełni zresztą potwierdziła to późniejsza morska praktyka absolwentów owej Szkoły, z których znakomita większość objęła najwyższe, czyli kapitańskie stanowiska we flocie, jeszcze przed 1939 rokiem, w czasie wojny i po wojnie…

2015_03_22_rozmowa_weintrit_03

Krótko mówiąc: jako Wydział Nawigacyjny, pielęgnując tradycję, z każdym rokiem rozwijamy naszą dydaktyczną, naukową i wychowawczą działalność. A zainteresowanie młodych ludzi studiami na Wydziale najlepiej ilustruje to, że prawie od zawsze więcej jest chętnych do podejmowania na nim studiów niż miejsc, co można odnieść i do przecież wciąż niedawnych lat, kiedy w tak dużym tempie ubywało nam floty handlowej, szczególnie Polskich Linii Oceanicznych. Na studia na rok akademicki 2014 – 2015, w procesie rekrutacji, na jedno miejsce zgłosiło się ok. sześciu kandydatów. Obecnie na Wydziale studiuje ponad 1450 studentów; na I roku rozpoczęło naukę 408, na studiach stacjonarnych 264, w tym na kierunku nawigacja, w specjalności transport morski – 168 oraz na kierunku Transport, w specjalności transport i logistyka – 96. Natomiast na studiach niestacjonarnych – 144 studentów. Wydział dysponuje pięcioma katedrami: Katedrą Eksploatacji Statku, Katedrą Matematyki, Katedrą Geodezji i Oceanografii, Katedrą Nawigacji oraz Katedrą Transportu i Logistyki. Działa także ośrodek GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System, w przetłumaczeniu – Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa). Kierują tymi katedrami – według podanej kolejności – profesorowie: Zbigniew Burciu (kpt. ż. w.), Krzysztof Kołowrocki, Cezary Specht, Adam Weintrit (kpt. ż. w.), Leszek Smolarek, a ośrodkiem GMDSS Jerzy Czajkowski.

– Jak na każdej uczelni i jej wydziałach o poziomie kształcenia studentów, rozwoju dydaktyki i nauki, decyduje kadra akademicka oraz też w decydującej mierze wyposażenie w pomoce naukowe, laboratoria, ich stan wyposażenia w coraz to nowocześniejszy sprzęt…

– Jest to sprawa oczywista. Dość wiedzieć, że gdy chodzi o naszą kadrę, to obecnie na naszym Wydziale zatrudnionych jest 105 pracowników, w tym 78 nauczycieli akademickich, zaś wśród nich mamy 22 profesorów (sześciu zwyczajnych oraz 18 nadzwyczajnych), ponad 50 doktorów (12 ze stopniem doktora habilitowanego), 22 osoby są zarazem kapitanami żeglugi wielkiej. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że dzięki naszej kadrze akademickiej, wysokiemu przezeń poziomowi kształcenia, kierunki studiów i specjalności oferowane przez nasz Wydział Nawigacyjny są jednymi z ciekawszych i atrakcyjniejszych w Polsce. Warto też przypomnieć, że po usilnych staraniach w grudniu 2010 roku Wydział uzyskał uprawnienie do nadawania tytułu doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

2015_03_22_rozmowa_weintrit_04

Bowiem po ukończeniu studiów nasi absolwenci uzyskują możliwość podjęcia bez żadnych ograniczeń satysfakcjonującej pracy u armatorów na całym świecie. Atrakcyjności studiowania na Wydziale Nawigacyjnym niewątpliwie sprzyja fakt, odbywania przez studentów praktyk na szkolnych statkach „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”, udział w prestiżowych regatach i zlotach największych żaglowców świata, czy w rejsach żaglowych na jachtach Akademii Morskiej.

2015_03_22_rozmowa_weintrit_07

Ponadto naszych studentów, przyszłych oficerów – nawigatorów, praktycznie szkoli się na najnowocześniejszym sprzęcie, m.in. na symulatorach: nawigacyjno – manewrowych, radarowych, ładunkowych, telekomunikacyjnych, systemach map elektronicznych, zajęciach z astronawigacji w najnowocześniejszym Planetarium w Polsce z wykorzystaniem aparatury z ZKP-4 firmy Carl Zeiss.

2015_03_22_rozmowa_weintrit_14

Na Wydziale działa skupiających studentów 5 kół naukowych, z których koło naukowe „Nawigator” w 2010 roku uznane zostało za najlepsze studenckie koło naukowe na Wybrzeżu, zdobywając pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie „Czerwonej Róży”. Organizowane są przez studentów zagraniczne wyprawy naukowe, odwiedzili już np. siedzibę Admiralicji Brytyjskiej w Londynie, zwiedzili siedzibę Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej w Monaco, czy Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie. Wydział od 4 lat prowadzi wymianę studentów z chińską uczelnią Shanghai Maritime University…

– Wiemy, że ważnym wydarzeniem w działalności Wydziału jest organizowana, wspólnie z The Nautical Institute w Londynie i co dwa lata – począwszy od 1995 r. i niemal zawsze w czerwcu – wpierw jako Sympozjum Nawigacyjne, a od 2007 roku, jako Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. TransNav ?…

2015_03_22_rozmowa_weintrit_20

– Można by długo opowiadać o przebiegu tych konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele wielu państw z każdego światowego kontynentu. W każdym razie do wzięcia udziału w tegorocznej, czerwcowej konferencji TransNav zgłosiło się już 200 uczestników z 60 państw. Jak co roku poświęcona będzie nawigacji morskiej i bezpieczeństwu transportu morskiego. Odbędzie się po raz 11.

– Ale na razie dziękuję za przekazane nam przez dziekana Adama Weintrita informacje, do innych wrócimy nieco później…

Rozmawiał: Henryk Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski

PS. Dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit prof. AM funkcję dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni pełni drugą kadencję. Po raz pierwszy został nim wybrany w 2008 roku, po raz drugi w roku 2012. Studia na tymże Wydziale z tytułem magistra inżyniera nawigatora morskiego ukończył w 1985 roku. Dwa lata później ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł kapitana żeglugi wielkiej uzyskał w 1999 r. Na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1992 r. broni rozprawę doktorską, i też na tym Wydziale w roku 2004 uzyskuje stopień doktora habilitowanego. Jest autorem 250 publikacji, w tym 16 pozycji książkowych.