21 listopada br. od godziny 9.00 miał miejsce odbywany co cztery lata, tego roku już po raz 21. Walny Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej. Jak to w takich przypadkach bywa, zjechali do Gdyni delegaci z całego kraju oraz zaproszeni goście. Miejscem obrad była Aula im. Króla Zygmunta Augusta w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczelni zawsze chętnie goszczącej delegatów na ligowe zjazdy. Przyjechali w celu dokonania rozliczenia działań w minionym, czteroletnim okresie sprawozdawczym, ale także aby wybrać nowe władze tego z wielkimi tradycjami, opartymi jeszcze w Polsce międzywojennej patriotycznego Stowarzyszenia.

plakat

Uczestnictwo zaproszonych gości specjalnych dotyczyło pierwszej, oficjalnej części Zjazdu, podczas której dokonało się odwzajemnienie uczuć w postaci symbolicznych podziękowań, składanych nie tylko przez Ligę Morską i Rzeczną, ale też organizacje swoją działalnością ściśle z Ligą powiązane.

CSPI3665

Po wprowadzeniu, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego ligowego sztandaru, Zjazd rozpoczął prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej Królikowski wypowiadając oficjalną formułę: „Otwieram XXI Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej.”

CSPI3683Pierwszym, którego poproszono o zabranie głosu był komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii MW, gospodarz obrad zjazdu. Jak powiedział: „Kiedy prezes Ligi zwrócił się do mnie o udostępnienie naszej Auli – pomyślałem, że jako członek Ligi nie mam innego wyjścia, jak wyrazić zgodę. Ale tak naprawdę naszej Uczelni zależy, aby na jej terenie odbywało się jak najwięcej inicjatyw związanych z morzem, gospodarką morską i wychowaniem morskim. Jest to dla nas wielki zaszczyt i zarazem radość, że możemy służyć dobrej sprawie.”

CSPI3692

Przemówił prezes Ligi, Andrzej Królikowski. Jak stwierdził rozpoczynając swoją mowę: „Bandera Polska, admirał Kazimierz Porębski i 1 października 1918 roku – to trzy symboliczne filary, stanowiące swoisty Akt Założycielski naszej organizacji Ligi Morskiej i Rzecznej. Powołanie z inicjatywy admirała Porębskiego Stowarzyszenia Pracowników na Polu Żeglugi „Bandera Polska” na ponad miesiąc przed zakończeniem I wojny światowej, najdobitniej świadczyło o wizjonerskim spojrzeniu w kierunku Polski Morskiej. Rozumieli, że warunkiem silnego państwa jest mocne jego oparcie o brzeg morski. (…)” Przypominając genezę Ligi, powstanie polskiej floty wojennej i handlowej, powstanie polskiej administracji morskiej, zaznaczył, że dzisiaj, po wielu latach od momentu rozpoczęcia tworzenia tej Polski opartej o morze, współcześnie nie straciło ono na swojej atrakcyjności, stawiając przed nowymi pokoleniami wiele nobilitujących wyzwań. Dodał: „(…) misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest stworzenie wspólnego frontu przekonanych, że stara formuła, że morze żywi i bogaci – to wciąż drogowskaz na przyszłość – niezależnie od szerokości geograficznej, politycznych sympatii czy partyjnych przynależności…

Po słowach wstępu, prezes z Imienia i Nazwiska witał zaproszonych, zasłużonych dla Ligi gości, a wśród nich: Tadeusza Zielonkę z Remontowa Holding, Andrzeja Nawrockiego (Liga MiR koło Nieszawa), Romana Woźniaka (prezesa Polskich Linii Oceanicznych), sędziego Sądu Apelacyjnego Witolda Kuczorskiego, Jana Wilda (Prezesa Oddziału LMiR w Słupsku), Bohgdana Sienkiewicza (jak się przy tym prezes wyraził „tego, który zaszczepił w nas Latającego Holendra”), duszpasterza ludzi morza ks. Edwarda Pracza i wielu innych, również przedstawicieli morskich stowarzyszeń: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników Okrętowych, Elektryków Okrętowych i organizacji – Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza, Bractwa Okrętów Podwodnych – lista była długa.

Następnie chwilą ciszy, w postawie stojącej oddano honor tym, którzy w ostatnich czterech latach odeszli na wieczną wachtę, zasłużonym członkom Ligi, ale również oddano cześć zamordowanym podczas ataków terrorystycznych w Paryżu i w Egipcie niewinnym obywatelom Europy.

CSPI3743I przyszła kolej na wyróżnienia. Wręczono trzy prestiżowe ligowe odznaczenia – Krzyże Mari Nostro. przyznawane za szczególne zasługi w propagowaniu rozwoju gospodarki morskiej, wychowaniu młodych pokoleń oraz umacnianiu idei ducha trwania Polski na morzu. Otrzymali je: Marek Kański (znany redaktor, uprawiający morskie sprawy), Mariusz Szmidka (Naczelny Redaktor Dziennika Bałtyckiego, za poparcie udzielane odbudowie śródlądowych dróg wodnych) oraz Krystyna Szambelańczyk (wiceprezes ds. finansowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. – uznano wkład i pomoc finansową znacznie wspierającą działania ligowe).

CSPI3753

Były też odznaczenia od Związku Piłsudczyków RP (dla Andrzeja Królikowskiego – Order Honorowy Związku) i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, którego prezes prof. kpt. ż. w. Daniel Duda, po przedstawieniu stosownej mowy, wręczył medale Towarzystwa Rektorowi-Komendantowi Tomaszowi Szubrychtowi (dla Akademii Marynarki Wojennej) oraz Andrzejowi Królikowskiemu (dla Ligi Morskiej i Rzecznej). Prezes Ligi odebrał też medal 35-lecia Stowarzyszenia St. Mechaników Okrętowych z rąk jego przewodniczącego Adama Stróżyka.

CSPI3779

Były okolicznościowe przemówienia w imieniu Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Przemawiał też Benedykt Bohdan Grabowski (dzisiaj Honorowy Prezes założonego przez siebie Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich), przypominając, że to właśnie w jego mieście powstała idea i zbierano pieniądze na budowę „Daru Pomorza.”

CSPI3840

Zaproszonych gości wyróżniono pamiątkowymi dyplomami, wypisywanymi na bieżąco i odręcznie przez dowodzącą Oddziałem Ligi w Wyszkowie Elżbietę Kasińską, co we mnie, człowieku uzależnionym od klawiatury, wzbudzało wielki podziw… :).

CSPI3919

Z lewej, wielce zasłużony działacz ligowy Andrzej Matulewicz, duchowo wspierający ten pisarski wysiłek :)

Osobno wyróżniono Dowódcę Dywizjonu Zabezpieczeń Hydrograficznych kmdr. Wojciecha Sowę,

CSPI4000

który odebrał też podziękowania dla załogi ORP Iskra i jej dowódcy kmdr. ppor. Jacka Miłowskiego za zaangażowanie i pomoc w organizacji XXIV Zlotu Jungów LMiR w Kołobrzegu w maju bieżącego roku. Były też nagrody w formie książkowej albumu o Kołobrzegu, dla działaczy ligowych. A w ręce kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza trafił wyraz uznania od Bractwa Okrętów Podwodnych.

CSPI4074Po oficjalnej części uroczystości przystąpiono do spraw stricte ligowych. Po wybraniu przewodniczącego obrad i jego zastępcy, kończący swoją kadencję prezes Andrzej Królikowski przekazał w ich ręce dalsze prowadzenie Zjazdu.

CSPI4080

Po sformalizowaniu składu roboczych komisji zjazdowych i procedur prawidłowości odbycia Zjazdu, przedstawieniu sprawozdań z kadencji Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego, przystąpiono do dyskusji nad ich treścią. Dyskutowano też nad propozycjami zmian statutowych.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyłonienia kandydatów do dowodzenia Ligą w kadencji 2015-2019.

Kandydatem (właściwie jedynym) zgłoszonym do pełnienia funkcji prezesa był ponownie Andrzej Królikowski, i z tą kandydaturą zgodzili się wszyscy uprawnieni do głosowania delegaci, wybierając swego przywódcę jednogłośnie. Jednak nie wszystkim przybyłym na obrady kandydatura ta była po myśli. Pojawił się jeden głos sprzeciwu – wyrażony przez małżonkę prezesa Annę Królikowską, ale chwilę później, po tradycyjnie męskim przebłaganiu – załagodzony… :)

CSPI4111

Po kolejnych głosowaniach wyłoniono cały nowy Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej, którego zadaniem, wydaje się na dzisiaj najważniejszym, będzie przygotowanie obchodów 100-lecia powstania tej zacnej organizacji, do których zbliżamy się szybkim krokiem, a obchodzić je będziemy razem ze świętami 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia powstania Polskiej Marynarki Wojennej. A wszystko to czeka nas już w 2018 roku.

Świeżo wybrany prezes w swoim kończącym obrady wystąpieniu podkreślił, że nowo utworzone Ministerstwo Gospodarki Morskiej stwarza perspektywę efektywnego wykorzystania ogromu wiedzy zgromadzonej właśnie w Lidze Morskiej i Rzecznej. Po raz też kolejny powtórzył, że Liga jest stowarzyszeniem ponadpartyjnym, otwartym na uczestnictwo tych wszystkich ludzi, którym szczególnie bliskie są sprawy naszego morza, gospodarki morskiej i wychowania morskiego naszej młodzieży, zgodnie z ligowym hasłem: „Trzymajmy się morza!”

CSPI4128

Podczas obrad podjęto też Uchwałę o przyznaniu godności Członka Honorowego LMiR, a wśród pierwszych tak wyróżnionych znalazł się Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Janusz Jarosiński.

Przewodniczący obrad Zjazdu, Tadeusz Kuśmierski, odczytał skład nowo wybranych władz LMiR na lata 2015-2019.

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej:

 1. Andrzej Królikowski – Prezes
 2. Elżbieta Marszałek – Wiceprezes
 3. Marek Padjas – Wiceprezes
 4. Wacław Kowalski – Wiceprezes
 5. Tadeusz Kuśmierski – Sekretarz Generalny
 6. Ryszard Siekanowicz – Skarbnik
 7. Barbara Latocha – Członek Prezydium

Główna Komisja Rewizyjna:

 1. Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący
 2. Jolanta Czerniak-Gołuńska – Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Hładki – Wiceprzewodniczący
 4. Jolanta Czapiga – Sekretarz
 5. Agnieszka Ślendak – Członek Komisji

Główny Sąd Koleżeński:

 1. Edward Kinas – Przewodniczący
 2. Antoni Szarmach – Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Matulewicz – Sekretarz

Zakończenie obrad nastąpiło po uduchowieniu ich przez kapelana LMiR ks. kan. Waldemara Krzywińskiego, po zaintonowanym przez wiceprezes Elżbietę Marszałek, traktowanego jako hymn ligowy, „Hymnu do Bałtyku” oraz uroczystym wyprowadzeniu sztandaru.

CSPI4183

Cezary Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski i dla wzmocnienia przekazu Tadeusz Lademann