Szerzej informowaliśmy już o zmianie na stanowisku Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni. Z dniem 23 stycznia br. stanowisko to z nominacji Ministra Obrony Narodowej objął prof. zw. dr hab. kmdr Tomasz Szubrycht, zastępując na nim kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza, pełniącego je przez dwie kadencje (8 lat) wraz z uzyskaniem po 42 latach służby możliwości przejścia do rezerwy.

2015_03_13_rozmowa_z_rektorem_amw_02

Przypomnijmy jednak w skrócie, że nowy Rektor-Komendant urodził się w Gdańsku pierwszego października 1963 roku. Studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, z pierwszą lokatą ukończył w 1987 roku, po czym rozpoczął służbę w grupie okrętów rozpoznawczych 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Był zastępcą dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych ORP „Hydrograf”(w listopadzie 1996 r. obejmie na nim stanowisko dowódcy, zaś w 1999 r. dowodzony przez niego tenże okręt uzyska miano najlepszego okrętu w grupie okrętów specjalnych, a w 20011 r. otrzyma tytuł „Wzorowego Dowódcy”). W 1993 r. został skierowany na studia specjalistyczne do Naval Amphibious School w San Diego (USA). W latach 1997 – 1998 ponownie wyjedzie do USA, by zostać słuchaczem studiów podyplomowych w Naval War College w Newport. Tam kończy kurs fakultatywny na temat stosunków międzynarodowych. W 2002 roku na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego uzyskuje stopień naukowy doktora. W grudniu tegoż roku po 15 latach służby na okrętach zostaje przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie we wspomnianym już Wydziale obejmie stanowiska adiunkta, skąd w 2004 roku przejdzie do Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, w którym najpierw zostanie prodziekanem, a od roku 2012 dziekanem, i co warto tu podkreślić nie z odgórnej nominacji, lecz z wyboru.

Ale równolegle z pełnieniem funkcji prodziekana i dziekana, kontynuuje swój rozwój naukowy: w 2009 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego (po obronie rozprawa habilitacyjnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej, natomiast 8. listopada 2013 roku prezydent RP Bronisław Komorowski wręczy mu nominację na profesora zwyczajnego nauk społecznych (bowiem jak się dowiedzieliśmy „wojskowość” jest włączona właśnie w sferę problemów społecznych). Jest autorem ponad 150 artykułów oraz kilkunastu monografii.

2015_03_13_rozmowa_z_rektorem_amw_03

Podczas niedawnej rozmowy Rektorem – Komendantem, prof. kmdr dr hab. Tomaszem Szubrychtem, pośród wielu pytań z naszej strony jedno na wstępie dotyczyło wypowiedzi (też niedawnej) rektora nawiązującej do uczelnianego hasła – inskrypcji, widniejącego na czołowym budynku, od wejścia na główny plac Uczelni: Amor Patrie Suprema Lex – Miłość Ojczyzny Najwyższym Prawem. Uznając tę inskrypcję, jako w pełni oddającą misję dydaktyczną, naukowo – badawczą i wychowawczą Akademii, to zdaniem Rektora – Komendanta T. Szubrychta należałoby jednak, na rzecz coraz lepszego, efektywniejszego funkcjonowania Uczelni, uwzględniającego wyłaniające się przed nią – obecnie i w przyszłości – wyzwania, nieco ją zmienić na „Amor Akademia Suprema Lex”, czyli „Miłość Akademii Najwyższym Prawem”. Bo Uczelnia, oferująca studia wojskowe na dwóch swych wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym, takie dwa kierunki, jak eksploatacja okrętowych systemów pokładowych – morskie systemy teleinformatyczne oraz eksploatacja silników okrętowych, a także na Wydziale Nauk Humanistycznych w sumie 11 „cywilnych” kierunków, w tym m.in. dotyczące stosunków międzynarodowych, wojska w systemie służb publicznych, pedagogiki, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, systemy informatyczne w bezpieczeństwie – musi stanowić jednolity, kierujący się najwyższym dobrem Uczelni organizm, bez podziału na „My i Oni”.

2015_03_13_rozmowa_z_rektorem_amw_04

Jako, że Akademia nie jest tylko miejscem, do którego codziennie się przychodzi, w celach egzystencjalnych, ale również i może przede wszystkim, by rozwijać swoje umiejętności, dobrze i skutecznie się porozumiewać. Jeśli chodzi o „studia cywilne”: usłyszeliśmy od naszego rozmówcy, i co godne jest odnotowania, że studenci tych studiów dwa lata temu, zwrócili się do władzy Uczelni o zgodę odbywania przez nich szkolenia wojskowego. Taką zgodę otrzymali, za własne środki nabyli odpowiednie umundurowanie, i dwa razy w tygodniu (sobota, niedziela), szkolą się wojskowo…

Tutaj, dodajmy, Rektor – Komendant przywołał owych 15 lat służby na okrętach i 6 lat dowodzenia nimi. Na okręcie załoga musi być zgrana, w najwyższym stopniu odpowiedzialna, od wejścia na pokład okrętu, do jego opuszczenia. Identyfikacja z powierzonymi Akademii celami, zadaniami, napływającymi wyzwaniami; identyfikacja z tym wszystkich – kadry i studentów, jak się zorientowaliśmy z rozmowy z nowym Rektorem – Komendantem AMW, będzie dlań jednym z najważniejszych priorytetów, równie istotnych jak rozwój uczelnianych laboratoriów, czy kolejnych inwestycji, choćby – obok w toku realizowanej nowoczesnej hali sportowej – budowy basenu pływackiego…

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_120

Od lewej: red. Henryk Spigarski, Rektor-Komendant Tomasz Szubrycht, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Dorota Pyć oraz profesor Jan Kazimierz Sawicki – podczas pierwszego w kadencji obecnego Rektora-Komendanta nadania doktoratu honoris causa profesorowi Danielowi Dudzie w dniu 19 marca 2015 roku

Życzymy zatem nowemu Rektorowi-Komendantowi Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, prof. zw. dr. hab. Tomaszowi Szubrychtowi wszystkiego najlepszego w kierowaniu tą zasłużoną w kształceniu kadr dla naszej morskiej obronności Uczelnią…

Henryk Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski