Przedstawiony wniosek opiera się na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r. Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla sześciu spośród dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej). Komisja pragnie zgromadzić więcej informacji, zanim zaproponuje limity połowowe dla dwóch stad (wschodniego i zachodniego stada dorsza).

Karmenu Vella, komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, stwierdził: Kluczowym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE jest nadanie połowom europejskim zrównoważonego charakteru. Zaproponowane dziś limity połowowe zostały ustalone z uwzględnieniem tego właśnie celu. To dobra wiadomość dla tych, którym zależy na zdrowych połowach, przede wszystkim dla samych rybaków.

Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia wniosek Komisji powinien przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarczych w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomimo istotnych różnic między poszczególnymi segmentami floty i rybołówstwa. Dzięki temu wnioskowi mogą wzrosnąć zarówno dochody (o 13 mln €), jak i zatrudnienie na poziomie basenu morskiego.

CSPI5752
Fragment helskiego portu rybackiego

Największa zmiana dotyczy połowów gładzicy, dla których limit zgodnie z przedstawionym wnioskiem wzrósłby o 95 proc. Świadczy to o dobrej kondycji stada, które rośnie od 2008 r. Wynika to również z faktu, że od 2017 r. rybacy będą musieli wyładowywać wszystkie złowione gładzice, aby wyeliminować powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów.

Jednocześnie w opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) stan zachodniego stada dorsza bałtyckiego nie poprawił się w tym roku. Presja połowowa wywierana przez połowy przemysłowe i rekreacyjne nadal jest wysoka, a dotychczasowe środki nie przyniosły pożądanego efektu, jakim jest odbudowa stada.

Komisja bada wspólnie z władzami krajowymi i zainteresowanymi stronami – w tym rybakami zawodowymi i rekreacyjnymi – jakie działania należy podjąć, aby umożliwić stadu odbudowę, a jednocześnie zagwarantować rentowność sektora rybołówstwa.

Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) celem wspierania rybaków w okresie, gdy będą obowiązywać niezbędne redukcje kwot. Komisja już zapewniła władze państw członkowskich, że będzie dążyć do udostępnienia takich środków w sposób szybki i efektywny.

Ponadto Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), który jest jej naukowym organem doradczym, o przeanalizowanie wpływu rybołówstwa rekreacyjnego na zasoby dorsza w Bałtyku i ocenę różnych możliwych środków zarządzania stadami. Komisja zaproponuje limity połowowe dla stad dorsza w Morzu Bałtyckim (zachodniego i wschodniego), gdy wyjaśnienia te będą dostępne.

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w Luksemburgu.

Kontekst

Wniosek Komisji jest zgodny z komunikatem Komisji o uprawnieniach do połowów na 2017 r. 1)

Konsultacje przeprowadzono również z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC).

Tabela: Przegląd zmian całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w latach 2016–2017 (dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla którego podano liczbę sztuk)

Stado oraz
obszar połowowy ICES; podrejon
2016 2017
Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)
Podstawa wniosku Porozumienie wypracowane przez Radę
(TAC) (w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)
Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2016)
Podstawa wniosku
Wschodnie stado dorsza 25-32 41143-20 % przy założeniu ograniczonego dostępu do danych 41143-20 %
Zachodnie stado dorsza 22-24 10363-35 % MSY 12720-20 %
Zachodnie stado śledzia 22-24 2479712 % MSY 2627418 % 284018 % Wieloletni plan zarządzania, docelowe wartości śmiertelności połowowej, o których mowa w art. 4 ust. 2, 3 i 4
Stado śledzia w Zatoce Botnickiej30-31 103254-35 % MSY 120872-24 % 14099817 %
Stado śledzia w Zatoce Ryskiej28,1 30623-21 % MSY 34915-10 % 27429-21 %
Stado śledzia z basenu centralnego25-27, 28.2, 29, 32 1775059 % MSY 1775059 % 1911298 %
Szprot 22-32 184336-14 % MSY 202320-5 % 28234940 %
Gładzica22-32 403418 % MSY 403418 % 786295 % MSY
Stado łososia w basenie głównym 22-31 10585010 % MSY 959280 % 10569610 % MSY
Stado łososia w Zatoce Fińskiej 32 10024-24 % Zasady ostrożnego zarządzania zasobami 131060 % 9403-28 % Zasady ostrożnego zarządzania zasobami

 

1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2017 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. COM(2016) 396 final

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu

www.ec.europa.eu/polska

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

An-Elec Dekada stabilnego rozwoju

Next

Costa Pacifica w barwach tęczy

Zobacz również