W dniu 31 marca 2016 r. 60 osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni wybrało spośród 4 kandydatów rektora – elekta na kadencję 2016 – 2020. Nowo wybranym rektorem został prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Prof. Janusz Zarębski jest specjalistą w dyscyplinie naukowej elektronika, autorem ponad 450 publikacji naukowych i monografii. W Akademii Morskiej w Gdyni pracuje od ponad 30 lat.

Obecnie pełni funkcje dziekana Wydziału Elektrycznego AMG. Obowiązki rektora przejmie w dniu 1 września 2016 r.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Degórski, Akademia Morska w Gdyni

* * *

Zarębski_mProfesor Janusz Zarębski uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności aparatura elektroniczna w 1978 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności układy elektroniczne uzyskał w 1987 roku uchwałą Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika uzyskał w roku 1997 decyzją Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie. W 2008 roku na mocy postanowienia Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Radiokomunikacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta. W kolejnych latach pracował na stanowiskach: starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i od 2008 roku jest zatrudniony jako profesor zwyczajny AMG. W latach 1997 – 2005 pełnił funkcję Kierownika Katedry Radioelektroniki Morskiej, od 2005 roku jest Kierownikiem Katedry Elektroniki Morskiej, natomiast od 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 450 publikacji, w tym kilkudziesięciu prac w czasopismach z listy JCR, 2 monografii naukowych oraz 9 patentów. Wypromował 4 doktorów, a obecnie opiekuje się trzema słuchaczami studiów doktoranckich. Kierował realizacją projektów badawczych KBN, MNiSW, NCN. Był recenzentem w 15 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także książek, skryptów, artykułów naukowych – krajowych i zagranicznych. Członek komitetów naukowych czasopism oraz konferencji krajowych i międzynarodowych.

W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony ponad 20-krotnie Nagrodą Rektora AMG, dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, został także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz IEEE Senior Member. Reprezentował AMG w zespole ekspertów przy Marszałku Województwa Pomorskiego rozpatrujących wnioski doktorantów o stypendia w ramach programu Inno-doktorant.

W czasie trwania jego kadencji Wydział Elektryczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, z jego inicjatywy zostały uruchomione studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach naukowych: elektronika i elektrotechnika. Przygotowany i złożony został wniosek o prawa habilitowania w dyscyplinie elektronika, przeprowadzono pierwsze w AMG postępowania o tytuł profesora, pierwsze kolokwium habilitacyjne, pierwszą procedurę nadania tytułu doktora honoris causa. Uruchomiono 11 nowych laboratoriów w ramach projektu RIDAM, uzyskano certyfikat uznania w zakresie kształcenia zgodnego z konwencją STCW.

Previous

Rusza kolejna ważna inwestycja w Porcie Gdynia

Next

Zmiana w składzie Zarządu ZMPG S.A.

Zobacz również