26 lutego br., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego gościł już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego. Tego roku poświęcona została portom morskim i zatytułowana „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje„. Stroną organizacyjną zajęły się: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Prawa Morskiego (WPiA UG) oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA z Gdańska.

CSPI2705
Na początku gości witali organizatorzy – mgr Jakub Puszkarski (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) i dr Justyna Nawrot (Katedra Prawa Morskiego)
CSPI2727
Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – podkreślał znaczenie i kluczową rolę portów morskich dla polskiej gospodarki i regionu (jak mówił: 95% światowego handlu korzysta z dróg morskich)
CSPI2744
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska – „(…) przez to, że porty są bardzo scentralizowane pod względem zarządzania, odnoszę wrażenie, że mają duże chęci, lecz dużo mniejszą swobodę działania, mają duże poparcie – są jednym z katalizatorów rozwoju gospodarczego regionów metropolii, w której się znajdują (…)”.
CSPI2749
Prof. zw. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – witając wszystkich podkreślał przybycie nie tylko osób zawodowo związanych z tematyką konferencji, wielu przedstawicieli znanych firm i instytucji, a także sporą ilość zainteresowanych tematem studentów. Mówił o kładzeniu nacisku przez Uczelnię na kształcenie ludzi o otwartych umysłach, innowacyjnych, specjalistów i fachowców. Szczególne uznanie wyraził głównym organizatorkom – dr Dorocie Pyć oraz dr Magdalenie Adamowicz
CSPI2757
Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina – Dziekan WPiA UG: „Witam Państwa na Wydziale, który jest przyjazny dla pracowników, studentów i naszych gości, i wszystkich, którzy chcą tu się czegoś dowiedzieć przy okazji uczestnictwa w konferencji”. podkreślił: „Jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której funkcjonuje Katedra Prawa Morskiego, o dużej tradycji, zawsze silna, zawsze będąca wizytówką Wydziału Uczelni, mocna kadrowo…”. Podkreślał międzynarodowe znaczenie podejmowanych tu zadań. Słowa uznania kierował do Kierownik Katedry – dr Doroty Pyć, która po swoich w rządzie RP doświadczeniach, może się obecnie nimi dodatkowo dzielić.

W kontekście słów Dziekana Wydziału trochę może dziwić nieobecność podczas konferencji zaproszonego na nią Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka (ani nikogo z Jego resortu…) – żadna inna z polskich uczelni nie podnosi przecież tematyki prawa morskiego, a nie wydaje mi się, aby resort bez tego prawa chciał dobrze funkcjonować.

Głos zabrała profesor UG dr Dorota Pyć. Wyraziła swoje podziękowania nie tylko za udział w obecnej, ale też za wszelką w niej (i poprzednim edycjom) pomoc ze strony firm i instytucji. „Ze swojej strony chciałam zaoferować wszelką możliwą pomoc natury naukowej, eksperckiej, która może być wsparciem dla gospodarki morskiej. Znakiem dzisiejszych czasów jest postępujący proces globalizacji, a jego skutkiem intensyfikacja współpracy gospodarczej i handlowej. Żeby ten proces mógł się wymiernie przełożyć na proces gospodarczy – potrzebuje właściwych ram. Tworzy je wiedza, zaangażowanie myśli oraz infrastruktura. Miejscami o szczególnym znaczeniu dla nowoczesnej gospodarki są porty morskie – okna na świat, z bezpośrednim wpływem na rozwój gospodarki państwa, zawsze przyciągające do siebie przedstawicieli różnych biznesów. (…) Dzisiaj ich rozwój jest jednym z priorytetów polskiej polityki morskiej. Polskie porty o podstawowym znaczeniu korzystają z możliwości rozwoju wynikających z własnych, wypracowanych przez wiele lat zdolności oraz z członkostwa Polski w Unii Europejskiej (mowa tu o portach podstawowego znaczenia dla gospodarki kraju – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Bazą wyjściową dla Konferencji była Ustawa o portach i przystaniach morskich (zajrzyj tu – kliknij) – dop. red.). Zrealizowano w nich wiele projektów inwestycyjnych, również współfinansowanych ze środków unijnych. (…) Zmiany w portach są efektem kilkunastu lat działań ludzi z pasją, za którymi stoi doskonałe przygotowanie merytoryczne.” Zapowiedziała też na zakończenie planowaną na rok przyszły międzynarodową konferencję, która zostanie poświęcona bezpieczeństwu morskiemu.

W uznaniu działalności profesor Doroty Pyć w czasie, kiedy sprawowała urząd Podsekretarza Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, z rąk przewodniczącego Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich inż. Adama Ludwika Stróżyka, otrzymała pamiątkowy medal 35-lecia powstania tej organizacji.

I dalej rozpoczęły się już tematy właściwe tego spotkania. Jako pierwsza odbyła się debata pn. „Polskie porty morskie – w kierunku konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.” Prowadzona przez dr Magdalenę Adamowicz (Adiunkta w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG), w której udział wzięli: Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Marek Stępa – Wiceprezydent Miasta Gdyni, Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Alan Aleksandrowicz – Prezes Zarządu InvestGDA, reprezentujący Urząd Morski w Gdyni Roman Kołodziejski – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża. Oczywiście swoimi doświadczeniami dzielili się fachowcy z portów: Dorota Raben – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz dr Zbigniew Miklewicz – Ekspert ds. ekonomiki portów morskich (do stycznia br. Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.).

CSPI2829
Dr Magdalena Adamowicz
CSPI9999 (14)
Wydaje się zasadnym, aby materiał tu prezentowany wzbogacić o ostatnio zachodzące zmiany w gdyńskim porcie. Akurat w tych dniach fruwał sobie nad tym portem Tadeusz Urbaniak i dokonał rejestracji m.in. ruin, które powstały w miejscu charakterystycznym dla tego portu – znanego „czerwonego magazynu”. Ruin takich widzieliśmy już w Gdyni sporo i wiemy, że powstają, aby dać nowe życie obiektom nowocześniejszym i pozwalają być na bieżąco z postępującymi potrzebami światowego handlu :)

Drugą część pn. „Jak skutecznie zarządzać portem morskim?” prowadziła dr Justyna Nawrot – adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG.

Swoje referaty wygłosili tu:

CSPI2931
„Spółka portowa jako specjalna spółka Skarbu Państwa” – referowała dr Magdalena Adamowicz z Katedry Prawa Morskiego
CSPI2936
„Nadzór korporacyjny w spółkach portowych z udziałem Skarbu Państwa” omówiła prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
CSPI2938
„Modele zarządzania portami morskimi w krajach UE” przedstawił dr Tomasz Nowosielski z Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (Wydział Ekonomiczny UG)
CSPI2943
„Wdrożenie i realizacja pakietu Porty 24 h w ramach IV ustawy deregulacyjnej” omawiała dr Monika Grottel (Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny UG)
CSPI2953
„Strategie rozwoju portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” zaprezentował mgr Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego

Część trzecią konferencji poświęcono tematowi „Jak efektywnie eksploatować port?”, a prowadził ją Jakub Puszkarski – asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Referaty przedstawili:

CSPI2957
„Stosunki prawne podmiotu zarządzającego i podmiotów działających na obszarze portu” – dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
CSPI2961
„Aktualne problemy prawne podmiotów eksploatujących terminale portowe” – omówił radca prawny Rafał Czyżyk (Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego)
CSPI2966
„Wybrane zagadnienia finansowania inwestycji portowych” przedstawił Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT S. A. Okazuje się, że naprawdę dobra umowa biznesowa związana z wielką inwestycją, może być budowana przez cały zespół specjalistów i negocjowana do podpisania nawet przez rok czasu

„Bezpieczeństwo polskich portów morskich – z perspektywy doświadczeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich” zaprezentował kpt. ż. w., dr Cezary Łuczywek, prof. Akademii Morskiej w Gdyni, Przewodniczący PKBWM

CSPI2976
„Stocznia w porcie czy obok portu?” Tym zagadnieniem zajął Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe – przedstawiając różnice i cechy wspólne pomiędzy portem a stocznią. Podkreślił, że port należy do strategicznego systemu państwa i tu dopuszcza się jego ingerencję. Natomiast stocznia jest podmiotem rządzącym się zasadami rynku i tu ingerencja państwa nie jest wskazana, co jak dodał, spotkało się już dawno ze zrozumieniem w państwach Europy Zachodniej…

Na zakończenie obrad padały jeszcze pytania ze strony obserwujących je gości.

CSPI2994

Konferencja miała jednak swój początek dzień wcześniej, 25 lutego br. Po raz pierwszy zorganizowany został panel studencki i doktorancki. Swoje referaty prezentowali: mgr Dominika Rydlichowska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu – „Rola pilota morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi i ruchu statków w porcie”; mgr Marlena Kaźmierczak, Wydział Prawa i Administracji UG – „Porty 24h” – pakiet konkurencyjności i innowacji”; mgr Łukasz Malinowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – „Czynniki zewnętrze kształtujące konkurencyjność portów morskich”; mgr Hanna Wolska, Wydział Prawa i Administracji UG – „Wybrane instytucje zamówień publicznych jako narzędzia zwiększające konkurencyjność polskich portów morskich”; mgr Marcin Lidzbarski, Wydział Prawa i Administracji UG – „Realizacja inwestycji budowlanej kubaturowej na terenie portowym – na przykładzie realizacji: przebudowa i modernizacja budynku G-321 na potrzeby prototypowni w systemie zaprojektuj i wybuduj”; mgr Paulina Buciak, Wydział Prawa i Administracji UG – „System zarządzania środowiskowego w porcie”; mgr Marta Tykarska, Wydział Prawa i Administracji UG – „Urządzenia do odbioru osadów i wód balastowych w świetle wytycznych Konwencji BWM”; mgr Karol Wiśniewski, Wydział Prawa i Administracji UG – „Struktura prawno-organizacyjna zarządu portów jako czynnik wpływający na ich konkurencyjność”; Ewelina Ziajka, Akademia Morska w Gdyni – „Konkurencyjność portów Trójmiasta na tle największych portów na Bałtyku w aspekcie konteneryzacji” oraz Mateusz Truszczyński, Akademia Morska w Gdyni – „Konkurencyjności Portu Gdańsk na arenie morza Bałtyckiego”.

CSPI2667

Jak mówią organizatorzy konferencji o celu, który im przyświeca przy jej realizacji: „(…) stworzenie platformy do podjęcia dyskusji o szeroko pojętej tematyce morskiej nie tylko przez prawników i przedstawicieli świata nauki, ale również z perspektywy przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej oraz studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.”

Cezary Spigarski

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak i Cezary Spigarski

Bardziej szczegółowo o konferencji – poczytaj tu – kliknij

Previous

"DAR MŁODZIEŻY" płynie na Morze Śródziemne

Next

Konkurencyjność i innowacyjność portów morskich - Port Gdańsk partnerem strategicznym V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

Zobacz również