W dniu 6 lutego w sali Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się seminarium PORTY MORSKIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji, portów i terminali oraz nauki. Termin seminarium skorelowany został z 97. Rocznicą zaślubin Polski z morzem oraz 95. Rocznicą Portu Gdynia, a także 60. Rocznicą Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Organizatorem był Polski Klaster Morski oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. Zaproszonych gości i uczestników seminarium powitali Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, przewodniczący Rady KIGM oraz Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego.

CSPI5469

Seminarium zorganizowano bowiem warunki funkcjonowania portów morskich zmieniły się w ostatnim okresie radykalnie. Globalizacja gospodarki światowej, procesy integracyjne w światowym handlu i transporcie, ciągły rozwój na wielką skalę konteneryzacji, multimodalizmu oraz logistyki zmieniają rolę i znaczenie portów morskich.  Nowym czynnikiem jest wzrost konkurencji między portami morskimi w wyniku działań protekcjonistycznych, a w Europie pod wpływem działań regulacyjnych (SECA) oraz dezintegracyjnych (Brexit), zakłócających strategię zrównoważonego rozwoju.

Poprawa konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku usług portowych to priorytet Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – podkreślił Wojciech Zdanowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ.

CSPI5504Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy dostępu do portów w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem szeroko omówił Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

CSPI5539

O konieczności spójnego działania na rzecz portów mówili posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz  poseł Marcin Horała. Wszelkie wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju portu deklarował wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz. Odwołując się do rozwoju portu w Rotterdamie, prof. Andrzej Grzelakowski wskazywał, że porty mogą działać w różnych układach własnościowych ale o ich pozycji konkurencyjnej decydować będzie mocne usytuowanie w systemie infrastrukturalnym państwa.

CSPI5514

Na silną pozycję terminalu LNG i portu promowego w Świnoujściu zwrócił uwagę Zbigniew Chachuła z Rady Interesantów Portu Szczecin, zaznaczając że poprawy wymaga dostęp  do portu w Szczecinie, zarówno od strony morza jak i lądu. Trzeba ustalić właściwą hierarchię inwestycji, tak by uwzględniać potrzeby operatorów działających w porcie. Konieczność ścisłej współpracy portów z najbliższym zapleczem podkreślił Maciej Krzesiński, prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich. Swoje miejsce w rozwoju gospodarczym kraju mają również małe porty zauważył Arkadiusz Zgliński, dyrektor Portu Morskiego w Elblągu, wiceprzewodniczący Związku Małych Portów Morskich. Małe porty mogą odegrać istotną rolę w rozwoju współpracy  przygranicznej – mówi prof. Tadeusz Palmowski.

Należałoby koordynować politykę inwestycyjną w portach oraz konsekwentnie realizować obowiązki miast zapisane w „Ustawie portowej” – mówił redaktor Maciej Borkowski.

CSPI5527

Prawo nie powinno odnosić się do bieżących rozwiązań ale wspierać kreowanie przyszłych działań wzmacniających konkurencyjność portów – zauważył sędzia Witold Kuczorski, wiceprzewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. W dyskusji krytykowano również zmiany prawa odnoszącego się do struktury rad nadzorczych i gorsze warunki obsługi kontrahentów terminali portowych.

CSPI5566

Poseł Horała uzasadniał zmiany w prawie koniecznością zwiększenia reprezentacji właścicielskiej, co ma ułatwić dalszy rozwój portów. Podsumowując dyskusję prezes Meller stwierdził, że istnieje konieczność podjęcia wielu inwestycji w samych portach, które poprawią konkurencyjność polskich portów.

CSPI5598Debata w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, będzie kontynuowana w środowisku Polskiego Klastra Morskiego, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Wszystkich zainteresowanych wniesieniem prosimy o przesyłanie sugestii tematów dyskusji i opracowań na adres: klaster@klastermorski.com.pl.

Proponujemy wypowiedzi na następujące tematy:

  1. Polskie porty w TEN-T, Europie Środkowej i Wschodniej
  2. Porty wobec Brexit i amerykańskiego protekcjonizmu
  3. Miejsce portów morskich w gospodarce narodowej
  4. Miejsce portów w gospodarce regionalnej
  5. Jak Pomorskie i Zachodniopomorskie oraz inne województwa korzystają z portów?
  6. Porty polskie jako miejsce kreowania wartości dodanej
  7. Polskie porty morskie w gospodarce innowacyjnej
  8. Biznes portowy w zrównoważonym rozwoju
  9. Public Affairs portów – na ile jest skuteczne?
  10. Kooperacja portów na rynkach docelowych – marketing razem czy osobno?

Źródło: http://klastermorski.com.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Nowy dowódca H-8 i Grupy Jednostek Pływających

Next

Prezentacja obrazu Juliana Fałata "Zaślubiny Polski z morzem"

Zobacz również