W piątek, 8 grudnia br. o godz. 18.00 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się „wodowanie” najnowszej książki dr. Ryszarda Leszczyńskiego:

Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1926-2016)”.

Po trzech tomach „rybackich tragedii” i czterech, w których przedstawiono katastrofy i wypadki morskie floty transportowej, Ryszard Leszczyński uznał, że przyszła kolei na omówienie „czarnych kart historii” jednostek pomocniczych. Armady niewielkich, choć w morskim i nadbrzeżnym pejzażu statków wszechobecnych, bez których żaden port, czy lokalny terminal specjalnego przeznaczenia, nie byłby w stanie sprawnie funkcjonować. Prezentowany wolumin zamyka zatem ciąg opracowań obrazujących problematykę wypadkowości jednostek spod biało-czerwonej bandery, obejmując chronologiczną cezurą przestrzeń nieomal stu lat. Od odzyskania porozbiorowej niepodległości i pierwszych epizodów naszych morskich poczynań i dziejów, do czasów nieodległych i współczesnych. Dni dla gospodarki morskiej i krajowego shippingu – jak niegdyś – niełatwych, tyle że przyczyny owego stanu rzeczy mają już diametralnie inne, sięgające niepodobnych okoliczności i źródeł, podłoże.

Zebrana i uwidoczniona faktografia dotycząca historii floty pomocniczej i będących jej udziałem traumatycznych przejść i wydarzeń, różni się – patrząc na warstwę merytoryczną tomu – od prac, które powstawały wcześniej. Studiów zestawiających incydenty i awarie taboru łowczego i statków operujących w serwisach towarowych. Tam bowiem – dotyczy to głównie jednostek floty handlowej – bardzo ograniczoną ilość miejsca poświęcono na dokumentację genealogii kolejnych typów i odmian statków. Nie wnikano, poza koniecznymi dla przybliżenia tła zdarzeń wyjątkami, w koleje ich powstawania, sposób eksploatacji, nie dochodzono w jakich okolicznościach żegnały się z narodowym przewoźnikiem i rejestrem. Przy ilustrowaniu tematyki katastrof i dramatów jednostek floty pomocniczej PMH, kwestie te potraktowano już bardzo dogłębnie. Wychodząc z poczucia odpowiedzialności, ale i przekonania, że autor, który podejmuje się napisania monografii powinien dołożyć wszelkich starań, aby ta była kompletna, ale też rzeczowo i warsztatowo rzetelna, dokonano tu wnikliwej kwerendy wszelkich dostępnych zasobów archiwalno-muzealnych, katalogów bibliotek naukowych oraz zbiorów będących w posiadaniu instytucji, urzędów i osób prywatnych, co umożliwiło poznanie szerokiego spektrum zagadnień związanych z materią podjętego zamierzenia. Pozwoliło na przedstawienie historiografii, objaśnień i pełnej listy holowników, pilotówek, statków pożarniczych, ratowniczych czy pogłębiarek, jakie pojawiały się w naszych portach po roku 1919 i w latach powojnia.

Nadmienić należy, że tytuł, którym opatrzono ostatni tom omawianego cyklu opracowań, jest też intytulacją rozprawy doktorskiej autora, co powinno uzasadniać znaczne nagromadzenie dodatkowych informacji, przypisów i adresów wskazujących, skąd czerpano materiały bibliograficzne i źródłowe. Dysertacja, do obrony której doszło 11 października 2016 roku w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, spotkała się z uznaniem zarówno promotora, prof. dr hab. Waldemara Rezmera, jak i recenzentów: prof. dr hab. Bolesława Hajduka z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. dr hab. Jana Kazimierza Sawickiego, emerytowanego pracownika naukowego Akademii Morskiej w Gdyni, a to z kolei stało się podstawą Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 listopada tego samego roku, mocą której nadano autorowi stopień naukowy doktora.

W podsumowaniu pisemnej ewaluacji obydwaj recenzenci zaznaczyli, że doktorant w pełni wywiązał się z postawionego zadania badawczego, ukazując w sposób wyczerpujący problem taboru pływającego: katastrofy i wypadki w polskiej flocie pomocniczej w określonych przez autora pracy latach. Dysertację uznają zatem za wartościową oraz wypełniającą lukę badawczą w dorobku polskiej i obcej historiografii na temat floty pomocniczej państwa polskiego w okresie międzywojennym i po zakończeniu drugiej wojny światowej.

ertel

Książkę można już nabyć w naszej księgarni – kliknij

Previous

Podniesienie bandery na niszczycielu min ORP Kormoran

Next

Poznaliśmy najlepszych żeglarzy Pomorza!

Zobacz również