W poniedziałek podpisano umowę między Urzędem Morskim w Szczecinie, a stocznią Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding.

W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano 5 marca 2018 r. kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie. Zbuduje je stocznia Remontowa Shipbuilding SA z Gdańska, według projektu opracowanego przez Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC). Nowoczesne, uniwersalne jednostki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej mają zastąpić wysłużone, 35-letnie obecnie, statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

Podpisanie umowy jest kolejnym krokiem po rozstrzygnięciu przetargu i uzgodnieniach technicznych. Za najkorzystniejszą uznano – według zawiadomienia opublikowanego 22 grudnia ub. roku – ofertę złożoną przez – należącą do Remontowa Holding – stocznię Remontowa Shipbuilding SA z Gdańska, spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.

Kontrakt na budowę dwóch statków wielozadaniowych podpisali Piotr Dowżenko, Prezes Zarządu oraz Dariusz Jaguszewski, Członek Zarządu ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding SA, a w imieniu Urzędu Morskiego w Szczecinie – Wojciech Zdanowicz, jego dyrektor. Statki mają być przekazane do czerwca 2020 roku.

* * *

Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji przeznaczone będą do realizacji zadań statutowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności statki posłużą do utrzymania i aktualizacji oznakowania nawigacyjnego szlaków morskich i śródlądowych dróg wodnych, a więc głównie do transportu, obsługi, wymiany oraz kontroli pław (boi), również w warunkach zalodzenia akwenów. Ich konstrukcja umożliwi, należące do ich głównych zadań w okresie zimowym, lodołamanie.

Będą również wyposażone w urządzenia niezbędne do realizacji zadań hydrograficznych.

Jednostki wielozadaniowe, w przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły wspomagać i prowadzić ważne dla bezpieczeństwa na morzu działania ratownictwa morskiego (SAR), przeciw-pożarowe i ratownictwa technicznego, takie, jak holowanie jednostek pływających, zwalczanie rozlewów olejowych, gaszenie pożarów, podejmowanie rozbitków i inne funkcje ratownicze.

Projektowanie statków przez RMDC i ich budowa w stoczni Remontowa Shipbuilding SA nadzorowane są przez Polski Rejestr Statków.

Każdy ze statków ma mieć długość całkowitą około 60 m i szerokość 12,8 m. Statki mają osiągać prędkość 15 węzłów i uciąg na palu na poziomie 40 ton.

Budowę – wraz z projektem – nowoczesnych statków dla Urzędów Morskich powierzono firmom z grupy kapitałowej Remontowa Holding.

Biuro projektowo-konsultingowe Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC).

RMDC ma duże doświadczenie w projektowaniu jednostek typu OSV dla globalnych liderów w tej dziedzinie – projektując m.in. serię 23 bardzo udanych jednostek AHTS, a także jednostek z klasą lodową i arktyczną (Polar Class) które były projektowane dla duńskiego armatora.

Z kolei Remontowa Shipbuilding SA (jeszcze pod poprzednią nazwą – Stocznia Północna) budowała już zaawansowane statki wielozadaniowe z główną funkcją obsługi oznakowania nawigacyjnego dróg wodnych i hydrograficzną, i to dla wymagających armatorów z Wielkiej Brytanii. Były to większe jednostki Pharos i Galatea (o długości ok. 84 m), przekazane do eksploatacji w 2007 roku oraz znacznie mniejszy, ale szybszy statek interwencyjny (także do obsługi oznakowania nawigacyjnego) – Alert z 2006 roku (39 m długości). Dwie większe z tych trzech jednostek, co do zakresu funkcjonalności, były podobne do oczekiwanych przez Urzędy Morskie.

Poza tym liczne statki innego rodzaju zbudowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w gdańskiej stoczni miały pojedyncze funkcje pokrywające się z niektórych zadań, jakie mają realizować statki dla Urzędów Morskich lub były podobnie wyposażone.

Statki dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie zostaną zbudowane w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu nr POIS.03.02.00-00-0008/17, pn. „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją pośredniczącą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Przedmiotem projektu jest budowa (w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”) dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne.

Miejsce eksploatacji jednostek determinuje ścisły związek inwestycji z bezpieczeństwem żeglugi na torach podejściowych i na obszarze portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja stanowi jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów.

Zakup tego typu jednostek jest uzasadniony rozwojem infrastruktury portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, skutkującym zwiększonym ruchem statków w obszarach właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności – dla Urzędu Morskiego w Szczecinie zakup konieczny jest z uwagi na otwarcie portu zewnętrznego z terminalem LNG w Świnoujściu, co powoduje zwiększenie wymagań w zakresie utrzymania torów podejściowych do tego portu (lodołamanie, utrzymanie zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego, osłona przeciwpożarowa).

O grupie kapitałowej Remontowa Holding i stoczni Remontowa Shipbuilding

Remontowa Holding to największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce, lider branży przemysłowej w regionie. Skupia ponad 20 firm. Jest także jednym z największych pracodawców na Pomorzu.

W grupie kapitałowej jest m.in. wiodący europejski producent statków offshore i promów pasażersko- samochodowych (Remontowa Shipbuilding) oraz statków z napędem LNG, a także niekwestionowany lider w branży remontów i przebudów statków oraz obiektów oceanotechnicznych (Remontowa Shiprepair Yard).

Remontowa Holding dysponuje także jednym z największych okrętowych biur projektowych w Europie (Remontowa Marine Design & Consulting) oraz znanymi w kraju i na świecie spółkami działającymi w segmencie produkcji wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, usług, a także w branży meblarskiej (m.in. Remontowa Hydraulic Systems, Remontowa LNG Systems, Remontowa Coating & Equipment, Remontowa Lighting Technologies, Famos).

Za sukcesem grupy stoi różnorodność produktów i specjalistycznych usług, zapewniające kompleksowe rozwiązania dla całej branży okrętowej.

O Urzędzie Morskim

Urząd Morski to aparat pomocniczy terenowych organów administracji morskiej w Polsce jakimi są dyrektorzy urzędów morskich.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – jako naczelny organ administracji morskiej, sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów morskich w zakresie uregulowanym w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Do organów administracji morskiej na podstawie zapisów art. 42 ust. 2 powyższej ustawy należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym ustawą i innymi ustawami. Do organów administracji morskiej należą między innymi takie sprawy, jak:

– bezpieczeństwo żeglugi morskiej;

– ochrona portów morskich i żeglugi morskiej (w tym obronność, zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń);

– zabezpieczenie techniczne, regulacja i nadzór nad korzystaniem z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

– bezpieczeństwo badań i eksploatacji zasobów mineralnych dna morskiego;

– ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego;

– ratowanie życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;

– nadzór przeciwpożarowy w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;

– wyznaczanie dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;

– oznakowanie nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu;

– budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;

– monitorowanie i informowanie o ruchu statków;

Rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich określa terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w Słupsku i w Szczecinie.

Na terytorium Rzeczypospolitej działają trzy urzędy morskie:

– Urząd Morski w Gdyni

– Urząd Morski w Słupsku

– Urząd Morski w Szczecinie.

Tekst i wizualizacja: materiały prasowe Remontowa Shipbuilding

Previous

SZKOLI SIĘ REZERWA

Next

Spotkanie kapitanów, starszych oficerów i starszych mechaników sy Zawiszy Czarnego

Zobacz również