Rok 2018 będzie znakomitym czasem dla Portu Gdynia. Pierwsze sześć miesięcy 2018 roku minęło pod znakiem bardzo dobrych wyników przeładunkowych. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu ładunków od stycznia do czerwca br. Port Gdynia przeładował aż 11,5 miliona ton – jest to o 11,3 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. Intensyfikację przeładunków najlepiej obrazuje porównanie wyników z czerwca 2017 do wyników z czerwca 2018 roku – przyrost masy ładunków wynosi aż 30 procent. Duży wzrost wyników przeładunkowych i bardzo dobra kondycja finansowa Portu Gdynia oraz prowadzone obecnie strategiczne inwestycje, jak budowa nowego publicznego terminalu promowego oraz nowej portowej obrotnicy wraz z przebudową nabrzeży i pogłębieniem portowych akwenów to bardzo dobra podstawa tworzenia perspektyw rozwoju gdyńskiego portu w najbliższym dwudziestoleciu. Wszystkie wymienione fakty są najlepszym dowodem na trafność koncepcji budowy Portu Zewnętrznego, który poprzez swoją innowacyjność i wielkość porównywalny jest z… samym pomysłem budowy Portu w Gdyni z lat 20-tych XX wieku. Koncepcja budowy Portu Zewnętrznego przede wszystkim przełamuje wszystkie bariery ograniczające obecnie dalszy rozwój Portu Gdynia, stwarza ogrom możliwości pozwalających na sprawne i efektywne funkcjonowanie w najbliższym półwieczu portowego organizmu.

– Nasze plany nabierają konkretnych kształtów w ramach programu Port Gdynia 2030 – akcentuje Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.– Port Zewnętrzny to obecnie – oprócz tak istotnych inwestycji, jak nowa obrotnica i pogłębienie basenów portowych oraz toru podejściowego – najważniejszy element rozwoju gdyńskiego portu – jest to inwestycja o wielkim znaczeniu dla całej polskiej gospodarki morskiej. Port Zewnętrzny w znaczący sposób wzmocni potencjał przeładunkowy i będzie mocnym atutem w konkurowaniu Portu Gdynia z portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego. (Zobacz prezentację – kliknij)

Pierwszym i zakończonym etapem realizacji Portu Zewnętrznego było wykonanie i przeanalizowanie wielowariantowej koncepcji tego przedsięwzięcia. Owocem tych działań jest wybranie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wariantu inwestycyjnego Portu Zewnętrznego i przejście do etapu projektowego. Jednakże, aby powstał projekt wpisujący się w wizję inż. Wendy portu uniwersalnego, nowoczesnego i współistniejącego z miastem Gdynia, konieczne jest wykonanie szeregu dodatkowych analiz i pomiarów m. in. falowania, warunków geotechnicznych, ferromagnetycznych, nawigacyjnych i przyrodniczych. Dopiero kwerenda tych wszystkich opracowań i informacji, które wykona Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będą podstawą do zaprojektowania Portu Zewnętrznego na miarę przyszłego stulecia.

Podpisana dzisiaj umowa z Uniwersytetem Gdańskim, który wykona inwentaryzację przyrodniczą na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego stanowi kolejny istotny krok zbliżający nas do celu – podkreśla vice prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Grzegorz Dyrmo. – Dzięki Portowi Zewnętrznemu całkowicie zmieni się krajobraz gdyńskiego portu – powstaną nowe terminale i węzły komunikacyjne. Jest to inwestycja bardzo potrzebna zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnej, ze względu na przyszłe nowe miejsca pracy, jak również z perspektywy gospodarki narodowej, przyczyniając się do podniesienia znaczenia portów polskich na regionalnych i światowych rynkach. Niewątpliwie powstanie Portu Zewnętrznego przyczyni się do znaczącego zwiększenia wolumenu towarów obsługiwanych przez gdyński port, jednakże nie może to nastąpić ze szkodą dla środowiska naturalnego. W związku z czym dzisiejsze podpisanie umowy jest ważnym krokiem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.

Od lewej: prof. Jerzy Gwizdała, Rektor UG; prezes Adam Meller i wiceprezes Grzegorz Dyrmo

Badania przyrodnicze będą prowadzone w okresie roku kalendarzowego i mają odpowiedzieć na pytanie czy inwestycją polegająca na budowie Portu Zewnętrznego będzie miała znaczący negatywny wpływ na obszary sieci Natura 2000. Zakres badań obejmie inwentaryzację awifauny (ptaków) przebywające w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka, ichtiofauny (ryby) oraz organizmów bentosowych żyjących na dnie akwenu przeznaczonego pod ww. inwestycję.

Warto na koniec podkreślić, że Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno- prywatnego. Partnera prywatnego Port Gdynia musi wybrać w transparentnym przetargu. Dlatego też na stronie internetowej ZMPG S.A. ogłoszono zawiadomienie o zaproszeniu do dialogu technicznego z potencjalnymi partnerami, w wyniku którego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pozna ich bezpośrednie potrzeby i oczekiwania.

Przyszły Port Zewnętrzny to kontynuacja przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wielkiego dzieła jakim była budowa Portu Gdynia, okna na świat jako nieodłącznej idei wolnego państwa.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Port Gdańsk z rekordem przeładunków

Next

Regaty o Puchar Korsarza 2018 rozstrzygnięte

Zobacz również