W dniu 12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Konferencja odbywa się w ważnym czasie, gdy Polska przygotowuje plan przestrzennego zagospodarowania obszarów morskich – powiedział kpt. Żeglugi Wielkiej Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Pomorskie stawia na dynamiczny rozwój gospodarki morskiej, więc plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle ważny dla naszego regionu mówił Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Gdańsk jest miastem silnie związanym z morzem, wiele inwestycji ma wspomagać rozwój portu, stoczni i innych usług morskich – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej.

O działaniach na rzecz aktywizacji Narodowego Centrum Badań Bałtyckich – powiedział prof. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego (członek wspierający Polskiego Klastra Morskiego).

W imieniu władz wydziału uczestników konferencji powitał prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Prawo i Polityka Morskiego Planowania Przestrzennego była tematem 1 panelu. Zasady morskiego planowania przestrzennego omówiła prof. Dorota Pyć.

Konieczność dobrego planowania uzasadniła odwołując się do wypraw Roalda Amundsena oraz Falcona Scotta na Biegun Południowy. Ten pierwszy dzięki dobrej organizacji wyprawy nie tylko pierwszy, dotarł do Bieguna Południowego w dniu 14 grudnia 1911 roku ale również bezpiecznie powrócił z wyprawy. Pięć tygodni później do bieguna dotarł Robert Scott na czele ekspedycji Terra Nova. Niestety Scott z wyprawy nie powrócił. Zawiodał zasada prewencji i przezorności.

Cele morskiego planowania przestrzennego Unii Europejskiej omówiła dr Monika Adamczak-Retecka,

a o specyfice prawnej regulacji planowania przestrzennego polskich obszarów morskich – powiedział dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG.

Znaczenie podejścia ekosystemowego i usług ekosystemowych w morskim planowaniu przestrzennym wyjaśnił dr Maciej Nyka. Między innymi omówił istotne kategorie usług ekosystemowych: podstawowe, zaopatrujące, regulacyjne i kulturowe.

Panel pod tytułem: Instrumenty morskiego planowania przestrzennego dzielić czy mnożyć przestrzeń morską? prowadziła dr Justyna Nawrot.

Stan zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w krajach UE i w Polsce przedstawili prof. Jacek Zaucha i mgr inż. Andrzej Cieślak. Zaprezentowano również różne podejścia do planowania przestrzeni morskiej, odwołując się m.in. do przykładów z Niemiec i Norwegii, stwierdzając że nie ma jednej metody planowania przestrzennego regionów nadmorskich i morskich.

O wyzwaniach dla polskiej administracji morskiej w zakresie planowania przestrzennego mówiła mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, odwołując się do doświadczeń Urzędu Morskiego w Gdyni.

Obowiązki pracowników administracji morskiej przy realizacji planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przedstawiła prof. Monika Tomaszewska, wskazując na zagrożenia wynikające z opóźnień lub nieprawidłowych decyzji urzędników.

Wspólna Praktyka – Jak Racjonalnie Wykorzystać Przestrzeń Morską – była tematem panelu, który prowadziła dr Magdalena Adamowicz.

Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej na Bałtyku omówił dr Ernest Czermański. Zwrócił uwagę na konsolidację rynku i wprowadzenia rozwiązań zmniejszających emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

Platformy wiertnicze oraz wydobywcze jako element morskiego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zaprezentowane przez Magdalenę Jabłonowską na przykładzie rozwiązań realizowanych przez LOTOS Petrobaltic SA.

Inwestycje w Porcie Gdańsk w kontekście morskiego planowania przestrzennego omówiła Agnieszka Drożdż opisując inwestycje realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (członek wspierający Polskiego Klastra Morskiego), Urząd Morski w Gdyni oraz PKP PLK. Realizowane plany i planowane projekty niewątpliwie zmieniają przestrzeń zarówno na lądzie jak i na morzu. Budowa nowych nabrzeży oraz planowany Port Centralny w Gdańsku zmienią w przyszłości sytuację w rejonie Zatoki Gdańskiej. Morska energetyka wiatrowa w planowaniu zagospodarowania obszarów morskich była przedmiotem prezentacji, którą przygotował Mariusz Witoński, Polskie Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W czasie konferencji omówiono najważniejsze zagadnienia, które mają znaczenie dla opracowania i stosowania w praktyce instrumentów morskiego planowania przestrzennego w celu zrównoważonego zarządzania morzem. Chodziło o wypracowanie zasad morskiego planowania przestrzennego: opracować dobre plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, zdefiniować obowiązki organów administracji publicznej, rozwijać współpracę między administracją i organizacjami społecznymi.

Marek Grzybowski (http://klastermorski.com.pl)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Plaża Stogi a DCT Gdańsk

Next

Wielkanocne spotkanie starszych oficerów mechaników morskich

Zobacz również