W związku z zapytaniami, dotyczącymi zaawansowania postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” oraz wcześniejszymi zapowiedziami, iż Inwestor – Urząd Morski w Gdyni, będzie na bieżąco informował o działaniach związanych z projektem – 15 lipca br. odbył się w UM briefing prasowy.

W trakcie spotkania kpt.ż.w. WIESŁAW PIOTRZKOWSKI – Dyrektor  oraz ANNA STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA – Z-ca ds. Technicznych przedstawili informację dotyczącą procedury przetargowej – w tym, która ze złożonych ofert uzyskała na obecnym etapie najwyższą punktację.

Dla przypomnienia, 22 maja br. dokonaliśmy otwarcia ofert w pierwszej części przetargu. Ofert ważnych wpłynęło 6:

  • V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.z o.o.
  • Konsorcjum Budimex S.A. – Ferrovial Agroman S.A.,
  • China Harbour Engineering Company Ltd,
  • Energopol-Szczecin SA,
  • Sinohydro Corporation Limited
  • oraz konsorcjum Polbud-Pomorze sp. z o. o. wraz z dwoma partnerami.

Dodatkowo, pragniemy poinformować, iż  w  przypadku tego przetargu zastosowaliśmy tzw. procedurę  odwróconą, zgodnie z którą:

  1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Między innymi oferty są badane pod katem zgodności ich treści z treścią SIWZ, błędów w obliczeniu ceny czy zasadności i skuteczności zastrzeżeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. Następnie dokonuje się oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne (JEDZ), a następnie żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Od momentu złożenia ofert rozpoczęły się prace Komisji Przetargowej. Na obecnym etapie oraz stosownie do przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta złożona przez konsorcjum N.V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.zo.o.

Tekst: Magdalena Kierzkowska

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Maristo Cup 2019

Next

Łukasz Trzciński i Michał Weselak zwycięzcami Memoriału Leonida Teligi

Zobacz również