Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że właśnie światło dzienne ujrzała nasza najnowsza publikacja książkowa: „Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania” w wydaniu VI. Ukazuje się po trzynastu latach od wydania czwartego w 2006 roku (nieco późniejsze wydanie piąte nie zawierało zmian merytorycznych). Długo oczekiwana przez branżę, niemalże w podwójnej w stosunku do wydań poprzednich objętości, dzięki staraniom, cierpliwości i żmudnemu opracowaniu przez mgr. inż. Franciszka Wiśniewskiego i całego szeregu specjalistów z zakresu hydrotechniki morskiej. Dla mnie osobiście wraca też duchem nieżyjący, najwyższej w tej dziedzinie klasy specjalista – Profesor Bolesław Mazurkiewicz, który tworzenie tego dzieła, wraz ze swoim zespołem przed laty rozpoczął.

Oddajemy do rąk zainteresowanych Czytelników ważną książkę, zwłaszcza z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb inwestycyjnych naszej gospodarki morskiej, szczególnie jednak w dziedzinie, jaką stanowią różnego typu budowle morskie, których ze zrozumiałych względów rozwojowych – np. w odniesieniu do portów, czy przystani morskich – powinno przybywać, a już istniejące powinny być poddawane działaniom modernizacyjnym, poprawiającym i udoskonalającym ich właściwości eksploatacyjne.

Książka ta przeznaczona jest więc przede wszystkim dla inżynierów: projektantów morskich i śródlądowych budowli hydrotechnicznych, wykonawców oraz inwestorów tych budowli, kierowników budowy i robót, jak również inspektorów nadzoru inwestorskiego, administracji morskiej i śródlądowej, czy urzędów wojewódzkich i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Książka ta powinna też stanowić niezbędny podręcznik dla studentów kierunków hydrotechnicznych naszych Politechnik.

Dzięki rozszerzeniu zawartości książki o zagadnienia utrzymania budowli hydrotechnicznych, jest ona przeznaczona także dla personelu zarządów portów morskich oraz śródlądowych, terminali przeładunkowych i składowych, właścicieli różnego rodzaju budowli i przystani, odpowiedzialnych za użytkowanie morskich oraz śródlądowych budowli hydrotechnicznych we właściwym stanie technicznym.

Do tej grupy specjalistów niewątpliwie należy też dołączyć pracowników dydaktycznych oraz studentów wydziałów budownictwa i wydziałów inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych, ponadto akademii morskich, przygotowujących inżynierską kadrę o specjalnościach eksploatacja portów, floty morskiej i śródlądowej, jak też inżynieria ruchu morskiego.

Szczególnego znaczenia nabiera też fakt, że ta znowelizowana, uzupełniona i rozszerzona w stosunku do wydań poprzednich książka, trafia do rąk użytkowników w momencie rozpoczęcia ogromnych inwestycji w naszych portach morskich i będzie stanowiła bardzo ważną pomoc w ich prawidłowym przeprowadzeniu oraz późniejszym utrzymaniu we właściwym stanie technicznym.

Zalecenia nadal pełnią rolę najważniejszego zbioru szczegółowych wytycznych w zakresie morskiego budownictwa hydrotechnicznego, powszechnie wykorzystywanego w polskiej praktyce inżynierskiej.

Cezary Spigarski

Książkę można nabyć w naszej księgarni – kliknij

Previous

Największy na świecie statek kontenerowy MSC Gulsun w DCT Gdańsk

Next

Konkurs Legenda Morska w Obiektywie - wernisaż konkursu oraz wystawa pokonkursowa

Zobacz również