19 czerwca br. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (z uwagi na dziejące się Święto Morza trochę nie nadążam z aktualnościami – dop. red.) odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Pomiędzy pierwszym a drugim terminem Walnego Zebrania Członków redaktor Waldemar Borzestowski wystąpił z szalenie ciekawą prelekcją pt. „Ignacy Jan Paderewski i tajna konferencja w Gdańsku – grudzień 1918” Przedstawił przybycie wybitnego Polaka do Polski i mało znane pierwsze kroki na ziemi ojczystej.

Po informacji z zakresu historii Polski, Prezes dr Fryderyk Tomala podziękował za ciekawe wystąpienie redaktorowi Waldemarowi Borzestowskiemu i poinformował, że rozpoczynamy WZCz w II terminie, w którym uczestniczy 139 członków.

Zaproponowany na przewodniczącego WZCz, dr hab. inż. Jerzy Litwin poinformował, że chciałby uczestniczyć po tylu latach prowadzenia zebrań jako „uczestnik z sali”. Wobec zaistniałej sytuacji zgłoszona kandydatura Jana Kulasa została zaakceptowana przez uczestników. Sala zaakceptowała także kandydaturę pani Liliany Koszałki na zastępcę przewodniczącego Zebrania.

Przewodniczący poprosił Prezesa Towarzystwa o przedstawienie sprawozdań merytorycznego i finansowego Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Wystąpienie zostało zakończone przedstawieniem zamierzeń na rok 2019, w których zapowiedziano wycieczki do Rozewia i Stilo oraz Wrocławia i Drezna.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Wojciech Ronowski. Wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Kolejnym punktem WZCz było nadanie godności honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego panu dr hab. inż. Jerzemu Litwinowi. Laudację wygłosiła wiceprezes Towarzystwa Teresa Boguszewska podkreślając zasługi i dokonania byłego dyrektora NMM.

Prezes Towarzystwa odczytał treść dyplomu honorowego nadającego godność honorowego członka Towarzystwa i wspólnie z panią wiceprezes wręczyli dyplom panu Litwinowi. Sala gromkimi brawami przyjęła nadanie i wręczenie wyróżnienia.

Kolejnym punktem WZCz była relacja wiceprezesa Apoloniusza Łysejki z wodowania albumu „Polskie latarnie morskie na pocztówkach”. Album wydało wspólnie Towarzystwo i Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Aktu chrztu dokonała córka autora Adrianna Myślicka na uroczystości zakończenia Wojewódzkiego Konkursu Form Modelarskich „LATARNIE MORSKIE BAŁTYCKIEGO WYBRZEŻA”,  Relację uzupełniła prezentacja zdjęć z uroczystości, która odbyła się w Muzeum Marynarki Wojennej 31 maja br.

Komisja Uchwał i Wniosków reprezentowana przez Grażynę Sadłoń przedstawiła treść proponowanych uchwał. WZCz przyjęło jednomyślnie przedstawione uchwały, m.in. udzielając absolutorium Zarządowi. Z wynikami głosowania nad uchwałami zapoznała zebranych Halina Kamińska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej.

Wystąpiła jeszcze Liliana Koszałka z pismem od dyrekcji szkoły podstawowej nr 40, wyrażającej podziękowanie za udzielaną pomoc w morskim wychowaniu młodzieży. Z kolei Cezary Spigarski reprezentujący Fundację Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej przedstawił rezultaty dotychczasowej współpracy z Towarzystwem.

Prowadzący WZCz przewodniczący Jan Kulas podsumował Zebranie i zaprasił na poczęstunek ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego.

Tekst: Apoloniusz Łysejko

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Msza ludzi morza

Next

Konferencja i wizja lokalna na pogłębianym torze wodnym do Portu Północnego

Zobacz również