W czwartek 04.06.2020 r. o godz. 15:30 odbędzie się Finał Konkursu RINA-KORAB 2020 na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2020 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Finał obejmuje publiczną prezentację prac zwycięzców I etapu, która w tym roku odbędzie w formie zdalnej, jako telekonferencja.

Podczas 30 min. przerwy po prezentacjach Finalistów, gdy Jury Konkursu będzie debatowało i podejmie decyzję, tj. około godziny 17.00 poprowadzona zostanie prezentacja pt. „Historia Koła Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB założonego w 1924 roku” przez Barbarę Ząbczyk-Chmielewską, Kierownika Sekcji Historycznej Politechniki Gdańskiej.

Link do rejestracji i udziału w Finale Konkursu RINA-KORAB 2020: https://go.mywebinar.com/hgxk-rdmz-swbn-rgvm.

* * *

Komisja Konkursu RINA-KORAB 2019 ogłosiła wyniki I etapu w dniu 16.03.2020 r. Komisja zakwalifikowała do finału cztery następujące prace (w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

1. Damian Bojar

Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.” (An impact of the Diesel engine’s load on emission of the exhaust’s selected Components.)

2. Jerzy Michniewicz

Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.” (Monitoring and analysis of operating state of marine main engines based on long-term observation of specific fuel consumption.)

3. Katarzyna Warnke-Olewniczak

„Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.” (Dobór gabarytów pali ssących dla obiektów offshore (np. morskich elektrowni wiatrowych) na podstawie zadanego obciążenia, oraz zadanej struktury dna (warstwa mułów i iłów na glinach zwałowych). Analiza sił wewnętrznych w palu, wstępny dobór grubości poszycia.)

4. Piotr Winiarz

„Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.” (Projekt platformy pływającej morskiej turbiny wiatrowej dla akwenu o głębokości 60m (+). Analiza hydrostatyki obiektu, wstępna analiza reakcji hydrodynamicznych. Określenie sił w elementach układu kotwiczenia.)

Publiczna prezentacja jest istotnym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową, przy końcowej ocenie i wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe PG WOiO

Previous

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Next

Na czym najlepiej szkolić żeglarzy?

Zobacz również