Port Szczecin-Świnoujście zainaugurował rozpoczęcie projektu „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, właśnie podpisano umowę z wykonawcą.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z gdańską Korporacją Budowlaną DORACO. W ramach projektu generalny wykonawca zrealizuje kompleks prac, dzięki którym szczeciński port zostanie przystosowany do przyjmowania i sprawnej obsługi jednostek o większym zanurzeniu i większej ładowności. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 metra, czyli taką samą jak tor wodny Świnoujście-Szczecin.

– Obecnie w zespole portów morskich Szczecin-Świnoujście, trwają największe w ich historii inwestycje, których wartość sięga niemal trzech miliardów złotych. Niektóre są przełomowe i choć dyskutowano o nich przez wiele lat, teraz powstają na naszych oczach – mówi Prezes Zarządu ZMPSiŚ SA Krzysztof Urbaś. Priorytetem jest przystosowanie infrastruktury obu portów do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego, a także poprawa i poszerzenie oferty obu portów, a w konsekwencji pozyskanie dodatkowych kontrahentów i ładunków – dodaje K. Urbaś.

Zadania stojące przed DORACO to budowa nowych nabrzeży – Dąbrowieckiego i zamykającego Basen Notecki, przebudowa istniejących nabrzeży (Katowickiego, Chorzowskiego i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego) na łącznej długości ok. 1300 metrów, obudowa brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na łącznej długości około 480 metrów a także pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do 12,5 metra wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego. Ponadto w zakresie realizowanych robót przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, a układy drogowy i kolejowy przejdą modernizację.

– Jednym z pierwszych projektów hydrotechnicznych DORACO był ośrodek pochylniowy Wulkan, realizowany pod koniec lat 90. właśnie w Szczecinie. Poprzez Świnoujście, Kołobrzeg i Mrzeżyno poszerzaliśmy nasze doświadczenie wykonawcze w tej branży, aby w ostatnich latach zrealizować szereg zadań hydrotechnicznych w naszym rodzimym województwie – pomorskim. Teraz znów jesteśmy w Szczecinie, dumni, iż możemy mieć wpływ na dalszy rozwój polskiej branży morskiej, tym razem poprzez modernizację i rozbudowę szczecińskiego portu. – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO – Dla części kadry DORACO, Szczecin jest domem, a możliwość kolejnych, po modernizacji stadionu miejskiego, prac dla tego miasta, daje ogromną satysfakcję i motywację do działania.

Inwestycja „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji to blisko 223 mln złotych. Dofinansowanie UE z POIiŚ to 150,2 mln zł.

Umowę podpisali:

DORACO: Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu, Radosław Preiss, Członek Zarządu; ZMPSiŚ: Krzysztof Urbaś, Prezes Zarządu, Jacek Cichocki, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Szczegóły realizacji Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego:

Generalny Wykonawca rozpocznie prace od rozbiórek oraz oczyszczenia dna akwenu z materiałów ferromagnetycznych. Po rozbiórkach nastąpią prace hydrotechniczne i konstrukcyjne na nabrzeżach: Dąbrowieckim, Chorzowskim i w Basenie Noteckim. Następnie roboty kontynuowane będą na kolejnych odcinkach nabrzeża Chorzowskiego oraz na nabrzeżu Katowickim. Harmonogram realizacji prac budowlanych jest tak ułożony, by maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem budowy dla eksploatacji nabrzeży portowych. Po wykonaniu prac hydrotechnicznych i konstrukcyjnych realizowane będą  roboty torowe, roboty związane z nawierzchnią drogową oraz sieciami wod.-kan., i elektr.- teletechnicznymi. Na koniec wykonawca zajmie się montażem wyposażenia i robotami wykończeniowymi. Równolegle do realizacji zasadniczych prac na nabrzeżach prowadzone będą prace czerpalne w akwenie Basenu Kaszubskiego oraz prace związane z wykonaniem obudowy wysp.

Termin realizacji prac:

Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7-14 dni od dnia podpisania umowy.

Prace zaplanowane są na 34 miesiące. Realizacja powinna zostać zakończona 31 lipca 2023 roku.

Wpływ realizacji na otoczenie i funkcjonowanie portu w Szczecinie:

Dzięki realizacji inwestycji portowe nabrzeża dostosowane zostaną do nowych parametrów toru wodnego (pogłębionego do 12,5 m), dzięki czemu do portu będą mogły zawijać większe statki z większą ilością towarów niż obecnie. Tym samym infrastruktura szczecińskiego portu dostosowana zostanie do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego. Wpłynie to na zwiększenie gospodarczego znaczenia portu i samego miasta Szczecina w branży morskiej.

Dodatkowe informacje o projekcie realizowanym przez DORACO:

Kontrakt przewiduje kompleksowość prac, w szerokim zakresie branż i rozwiązań:

 • budowa zupełnie nowych nabrzeży,
 • przebudowa nabrzeży istniejących polegająca na całkowitej rozbiórce konstrukcji nośnych i wybudowaniu w ich miejscu nowych układów,
 • obudowa brzegów wysp do których dostęp prowadzi wyłącznie droga wodną,
 • duży zakres prac czerpalnych związanych z dostosowaniem akwenu do głębokości 12,5 m poprzedzany oczyszczeniem dna z ok. 3 tys. przedmiotów ferromagnetycznych, w tym potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
 • likwidacja basenu Noteckiego,
 • przebudowa układów kolejowych i drogowych oraz szyn podsuwnicowych,
 • przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Szerokie spektrum prac oraz powierzchnia placu budowy umożliwi spółce DORACO prowadzenie robót jednocześnie na wielu obszarach:

 • Zaplanowane prace kafarowe i palowe będą prowadzone równocześnie z wody i na lądzie. Do wykonania jest ścianka kombinowana, szerokie spektrum technologii specjalistycznego fundamentowania – pale rurowe wbijane, o różnych średnicach, pale przemieszczeniowe, kotwy gruntowe,
 • prace kafarowe, konstrukcyjne, montażowe i wykończeniowe będą prowadzone równolegle na kilku nabrzeżach,
 • równolegle do prac budowlanych realizowane będą roboty czerpalne związane z pogłębieniem akwenu basenu Kaszubskiego,
 • wszystkie roboty budowlane będą realizowane z uwzględnieniem konieczności utrzymania ciągłości prac portowych związanych z obsługą statków. Generalny wykonawca będzie planował i prowadził roboty budowlane z uwzględnieniem potrzeb ruchu portowego.

Wyzwania dla generalnego wykonawcy związane z projektem:

 • Projekty hydrotechniczne prowadzone są w specyficznych i często trudnych warunkach. Zmienny stan wód i kierunki wiatrów, występowanie tzw. cofek, ewentualnych zalodzeń akwenu – to standard w tego typu pracach i sytuacje, na które kadra realizująca kontrakt musi na bieżąco reagować.
 • Istotnym elementem w planowaniu i realizacji prac będzie ich koordynacja z ruchem statków obsługiwanych przez port. Realizacja prac budowlanych musi być tak zorganizowana, aby nie zakłócać zarówno załadunków i rozładunków prowadzonych na nabrzeżach bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy, jak i samego ruchu jednostek w Basenie Kaszubskim.

Monika Woźniak-Lewandowska

Zdjęcia: materiały prasowe ZMPSiŚ S.A.

Previous

Stena Nordica wraca na linię promową Stena Line między Gdynią a Karlskroną

Next

W Świnoujściu trwa rozładunek wielkiego „kreta”

Zobacz również