Komisja Transportu i Turystyki (TRAN), przyjęła w głosowaniu przygotowaną przez poseł Magdalenę Adamowicz opinię do rewizji unijnego rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (tzw. rozporządzenie MRV). – To ważny krok w kierunku uczynienia transportu morskiego jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska – podkreśla poseł Magdalena Adamowicz.

Ze względu na duże zużycie paliw kopalnych, działalność żeglugowa jest źródłem emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych i przyczynia się do zmiany klimatu. Rozporządzenie MRV stanowi jeden z najważniejszych instrumentów unijnej polityki służącej ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. Na poziomie globalnym odrębny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki wprowadziła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

Istnienie dwóch systemów, europejskiego i globalnego, oznacza, że statki prowadzące działalność w zakresie transportu morskiego powiązaną z Unią muszą wywiązywać się z podwójnych wymogów dotyczących monitorowania i raportowania emisji. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców -dodaje poseł Magdalena Adamowicz, która w komisji TRAN prowadziła prace nad częściowym dostosowaniem rozporządzenia MRV do globalnego systemu ustanowionego przez IMO.

W ostatnich latach europejscy właściciele i operatorzy statków podjęli szereg działań, by zmodernizować posiadaną flotę i uczynić ją mniej szkodliwą dla środowiska naturalnego. Oczywiście należy docenić te wysiłki. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że transport morski to przemysł globalny, dlatego podejmując kolejne działania, należy wziąć pod uwagę konieczność utrzymania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Dlatego tak ważna jest pogłębiona ocena wpływu proponowanych regulacji uwzględniająca zarówno cele środowiskowe, jak i sytuację właścicieli i operatorów statków – mówi europoseł z Gdańska, podkreślając, że obecna rewizja rozporządzenia MRV nie zamyka dyskusji na temat funkcjonowania tego instrumentu, jak i innych inicjatyw służących redukcji emisji cieplarnianych z transportu morskiego.

Dalsze zbliżenie rozporządzenia MRV do systemu IMO, rozszerzenie zakresu rozporządzenia MRV o inne gazy cieplarniane, włączenie transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, alternatywne paliwa dla statków – to tylko kilka przykładów zagadnień, które wymagają dalszej dyskusji i nad którymi będziemy pracować w najbliższym czasie w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Te działania są konieczne, by Europa do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – podsumowuje poseł Magdalena Adamowicz.

Tekst i zdjęcie: Biuro Magdaleny Adamowicz

Previous

29 maja 1921 rozpoczęły się pierwsze prace budowlane w Porcie Gdynia

Next

Jakiej łódki potrzebują niepełnosprawni?

Zobacz również