Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został wybrany na rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w kadencji 2024-2028. Wyboru rektora dokonało Kolegium Elektorów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 11 kwietnia 2024 roku. Nowa kadencja obecnego Rektora UMG rozpocznie się 1 września 2024 roku.

W wyborach na rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2024-2028 wolę kandydowania zgłosił obecnie urzędujący Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

W kampanii wyborczej prof. Adam Weintrit odnosił się szczegółowo zarówno do swoich deklaracji wyborczych sprzed czterech lat, wykazując ich realizację, a także, wskazując na kontynuację rozpoczętych działań. JM Rektor przedstawił również nowe kierunki rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Wśród wyzwań na kolejne lata, o których w czasie zebrania informacyjnego z pracownikami UMG mówił ubiegający się o reelekcję prof. Adam Weintrit, znalazł się między innymi temat przygotowania Uczelni do procesu parametryzacji, ale także potrzeba uruchomienia nowych kierunków związanych między innymi z rozwijającą się w kraju oraz na świecie branżą offshore, a co za tym idzie dalszym umiędzynarodowieniem UMG i skierowaniem oferty Uczelni do studenta zagranicznego. W tym obszarze JM Rektor prof. Adam Weintrit wskazał również na zwiększenie współpracy z uczelniami morskimi w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU). Ponadto JM Rektor w swoim programie wyborczym podkreślał również konieczność dalszego rozwoju UMG poprzez inwestycje dotyczące rozbudowy kampusu Uczelni, w tym budowy nowego akademika, rozwój Centrum Informatycznego UMG, ale także pilną potrzebę znalezienia następcy statku szkolnego „Dar Młodzieży”.

Do udziału w głosowaniu uprawnione było Kolegium Elektorów UMG, składające się z 73 elektorów wyłonionych w drodze wyborów spośród społeczności akademickiej UMG tj. nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów oraz doktorantów. Wybory rektora UMG poprzedziły czynności zgodne z terminarzem czynności wyborczych na kadencję 2024-2028, których zwieńczeniem było głosowanie, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2024 roku, w którym kandydat na rektora otrzymał 62 głosy poparcia.

Jestem zaszczycony, że po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła mi na kolejne cztery lata zarządzanie naszą Alma Mater – powiedział JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit po ogłoszeniu wyników. – Państwa decyzja jest dla mnie z całą pewnością powodem do radości i satysfakcji, ale jednocześnie poczuciem odpowiedzialności za wszystkich członków naszej akademickiej społeczności. Nasza Uczelnia jest wspólną sprawą nas wszystkich – pracowników i studentów. Dlatego zależy mi bardzo, abyśmy przez kolejne lata, tak jak dotychczas, czyli we wzajemnym szacunku, ale i pozostając w ciągłej dyskusji merytorycznej, działali na rzecz jej rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że taka postawa nie tylko umożliwi podtrzymanie tego, co do tej pory jako morska wspólnota akademicka wypracowaliśmy, ale także będzie sprzyjać dalszej ewolucji Uczelni, której marka będzie coraz bardziej rozpoznawalna, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Nowa kadencja obecnie urzędującego Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpocznie się w dniu 1 września 2024 roku.

Sylwetka nowo wybranego Rektora UMG

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, z którą od momentu jej ukończenia w 1985 roku, jest także związany zawodowo.

W latach 2003-2017 oraz 2019-2020 był kierownikiem Katedry Nawigacji UMG, kolejno przez dwie kadencje w latach 2008-2016 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Nawigacyjnego UMG, a w 2020 roku został wybrany, na okres 4 lat, na rektora Uczelni.

Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych przez JM Rektora prof. Adama Weintrita w okresie sprawowania funkcji rektora UMG należy wymienić między innymi działania prowadzące do znaczącego podniesienia poziomu kształcenia na Uczelni, tj. uzyskania przez UMG w aż czterech dyscyplinach kategorii B+. Ponadto w tym czasie poszerzono ofertę dydaktyczną UMG o nowe kierunki i specjalizacje oraz studia podyplomowe głównie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej MEW. Podczas kadencji JM Rektora prof. Adama Weintrita uruchomiono także studia MBA w języku angielskim.

Nową siedzibę, w okresie sprawowania funkcji rektora przez prof. Adama Weintrita, zyskał Instytut Morski UMG, który niemal w całości przeniesiony został do usytuowanego w pobliżu gdańskiej Twierdzy Wisłoujście nowoczesnego Centrum Offshore UMG. Uroczyste otwarcie nowego obiektu Uczelni miało miejsce 29 lutego 2024 roku i było ono nie tylko wielkim świętem Uniwersytetu, ale również całego sektora branży offshore w kraju. W tym samym roku ukończono także budowę Centrum Sportu i Rekreacji UMG.  W okresie piastowania funkcji rektora przez prof. Adama Weintrita przeprowadzono także prace rewitalizacyjne wokół budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG. Ponadto przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni powołano Centrum Transferu Technologii i Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Symbolicznym, ale ważnym wydarzeniem dla uczelni morskiej z ponad stuletnimi tradycjami był rejs statku szkolnego „Dar Młodzieży” (2023), upamiętniający setną rocznicę przekroczenia równika przez pierwszy statek pod polską banderą – „Lwów” (1923).

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Adam Weintrit, który od 1 września 2024 roku rozpocznie drugą kadencję Rektora UMG, na co dzień specjalizuje się dziedzinie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego. Jest także ekspertem w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich. Ponadto specjalizuje się w dziedzinie elektronicznych map nawigacyjnych i systemów ECDIS, a także prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Adam Weintrit jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji naukowych, w tym 18 książek i redaktorem 19 monografii, w większości w języku angielskim. Jest ekspertem Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, a także przewodniczącym (2023-2025) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU.

Od 2016 roku członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Sekcji Transportu Wodnego. W 2024 roku został ponownie wybrany do Komitetu Transportu oraz dodatkowo do Komitetu Geodezji PAN. JM Rektor prof. Adam Weintrit jest również organizatorem cyklicznej, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TransNav”.

Dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zdjęcie: materiały prasowe UMG

Previous

Najmłodsze dziecko Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Trieście

Next

Rektor Politechniki Morskiej wybrany

Zobacz również