W portach Szczecina i Świnoujścia trwają zaawansowane roboty nad rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji szczególny nacisk położono na ograniczenie szkodliwych emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne portów. W porcie świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przekazał właśnie plac budowy firmie JAMP Spółka z o.o. z Wrocławia, która wykona przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu. Jest to działanie wyprzedające wielki proekologiczny projekt zarządu portu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” (POiIŚ 3.2-11). Przyłącze będzie gotowe pod koniec maja. Jego koszt przekracza 382 tys. zł brutto.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja obejmująca: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Prace prowadzone są tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas prowadzonych robót budowlanych.

Celem inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej zmniejszając tym samym ryzyko rezygnacji z organizacji przeładunku. Ograniczy to również ryzyko awarii i przestojów. Zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu bo inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów), co dodatkowo ograniczy zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

Modernizacji poddawana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Przeprowadzone prace maja podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz ograniczyć w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej. Pozwoli to dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciw pożarowe.

ZMPSiŚ inwestuje w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Celem jest ograniczenie zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego przez rozdział kanałów ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne. W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Miedzyodrze”.

Planowany koszt całego projektu to blisko 91,5 mln złotych netto, z czego 59% ma pochodzić z dofinansowania z funduszy POIiŚ.

Monika Woźniak-Lewandowska

Previous

Eugeniusz Ginter: Przede wszystkim jacht musi być bezpieczny

Next

Nowoczesny sprzęt do diagnostyki molekularnej kupiony przez ZMPSiŚ już walczy z koronawirusem

Zobacz również