Ze względu na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, zmodyfikował plany rozwojowe w związku z pojawieniem się potrzeby przeładunku kolejnej grupy ładunkowej, jaką są elementy morskich farm wiatrowych.

ZMPG S.A. zmodyfikował plany i ogłosił przetarg na dzierżawę terenów o powierzchni 660 tys. mkw, powiększając teren obecnie zajmowany przez BCT o prawie 1/3, na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych, co jest elementem tymczasowego portu instalacyjnego według zapisów uchwały Rady Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury. Strategia energetyczna kraju na najbliższe lata zakłada pozyskanie nowych źródeł energii. Niezwykle ważnym elementem strategii jest również wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym, czego elementem jest m.in. budowa farm wiatrowych, przede wszystkim na wodach Bałtyku.

Przystępując do realizacji unijnych celów klimatycznych a tym samym procesu transformacji energetycznej w Polsce Rząd RP przypisał szczególną rolę morskiej energetyce wiatrowej czego wyrazem są zapisy zawarte w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

KPO zakłada zainstalowanie 5,9 GW mocy do roku 2030 i ok. 11 GW do 2040 r. Oznacza to, że udział produkcji energii elektrycznej pochodzącej z morskich elektrowni wiatrowych (MFW) w 2030 r. będzie wynosił ok. 13,3%, zwiększając ten udział do 19,3% w 2040 r.

Jednym z czynników determinujących rozwój morskich farm wiatrowych jest budowa infrastruktury terminalowej, na lokalizację której wskazano Port Gdynia – jako port instalacyjny.

Postępowanie na wybór operatora terminalu kontenerowego i instalacyjnego – zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy, a oferty ostateczne mogą składać wyłącznie Dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

Oferty będą oceniane pod kątem m.in. oszacowanych przychodów, liczby przeładowanych kontenerów oraz oceny koncepcji przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Oferenci zobligowani będą do kontaktu z właścicielami polskich koncesji morskich farm wiatrowych na Bałtyku celem ustalenia warunków niezbędnych do przedstawienia ofert zagospodarowania terenu.

Umowa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2023.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną, upływa dnia 15.10.2021 r.

Więcej informacji:

https://www.port.gdynia.pl/pl/przetargi/przetargi-nieelektroniczne/1989-informacja-o-postepowaniu-przetargowym

Zajrzyj też tu – kliknij

Previous

Nadchodzi LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021

Next

Trzy hektary placu gotowe do użytkowania w Porcie Gdynia rok przed czasem!

Zobacz również