W dniu 29 czerwca b.r. w hotelu SPA FALTOM w Rumii miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie & Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy ś.p. kpt ż.w. prof UMG Bogumiła Łączyńskiego, który od samego utworzenia Związku (styczeń 2015 r.) czynnie wspierał merytorycznie jego działalność.

Podczas Zgromadzenia przyjęto uchwały m.in. o przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego Związku za rok 2022, o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, przeprowadzono również wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu na kadencję 2023-2025 wybrano:

Dariusza Jellonnka na stanowisko Prezesa Zarządu;

Pawła Kmieciaka, Cezarego Łuczywka, Iwonę Paterkę i Andrzeja Pilarskiego na stanowiska członków Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Łukasza Skrzypczaka (na stanowisko Przewodniczącego) oraz Justynę Szawelską.

Idąc ku przyszłości, PZPŻ dokonał również zmian w swoim Statucie by zapewnić możliwość zdalnego obradowania również w trakcie epoki postpandemicznej.

Zgromadzenie złożyło  wyrazy podziękowania p. Michałowi Czerepaniakowi za owocne pełnienie funkcji Członka Zarządu nieprzerwanie przez 5 lat (od 2018 do 2023 r.) oraz radcy prawnemu Michałowi Rzeszewiczowi za wielki wkład merytoryczny wniesiony w utworzenie Polskiego Związku Zarządców Statków (2014-2015) oraz życie Związku od 2015 do 2023 r. (w tym od 2019 r. w charakterze członka organu doradczego – Rady Związku).

Zdając sobie sprawę z ważności merytorycznego wsparcia w działaniach promocyjnych w kraju i zagranicą oraz działaniach legislacyjnych i obrony interesów społeczności żeglugowej – Zgromadzenie dokonało również uzupełnienia składu Rady Związku poprzez wybór Inacio Golebskiego, radcy prawnego Grzegorza Kuligowskiego, r. pr. Tomasza Nadratowskiego oraz prof. UG dr hab. Doroty Pyć. Obecnie Rada Związku liczy znowu 9 osób (po raz pierwszy od marca 2019 r.).

Po zakończeniu Zgromadzenia, rozpoczęło się Spotkanie Informacyjno-Promocyjne. Gość Specjalny p. Wolfgang Grohe (pełniący funkcję Technical Sales & Business Development Manager, Lubricants and Oils w Wilhelmsen Ships Service) wygłosił prezentację „New Era of Bio-Lubricants and Greases”, w której przedstawił m.in. perspektywę rozwoju olejów biodegradowalnych.

Spotkanie zakończyło się tradycyjną wspólną kolacją, w której wzięli udział członkowie, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

Kolejne Zgromadzenie & Spotkanie Informacyjno-Promocyjne zaplanowane jest na jesień b.r.

Tekst: Radosław Stefaniak

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

SPOTKANIE KLUBU KOBIET BRANŻY MORSKIEJ – odkrywanie wartości, pasji i wspólnej siły

Next

Baltic Sail 2023. "Bonawenturą" na Zatokę Gdańską

Zobacz również