Dostojny jubileusz profesora, kapitana żeglugi wielkiej, „Rektora Rektorów” – aż czterokrotnie piastującego to stanowisko w Wyższej Szkole Morskiej – Aleksandra Walczaka świętowaliśmy 8 stycznia 2020 roku. Dla całej społeczności Akademii Morskiej w Szczecinie to ogromny zaszczyt.

Uroczystościom z udziałem władz uczelni oraz zaproszonych gości ze Szczecina, Polski i świata – przedstawicieli uczelni morskich, uczelni szczecińskich, administracji morskiej towarzyszyło nie tylko gromkie „Sto lat”, ale też występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

Przyjechali wszyscy moi przyjaciele – cieszył się profesor.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, w późniejszym czasie związany z uczelnią jako nauczyciel, szybko pokochał pracę dydaktyczną z młodzieżą. Karierę kontynuował najpierw w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, a później także w Szczecinie. Z naszym miastem związany od roku 1965, gdy Departament Kadr i Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Żeglugi przeniósł go do nowo tworzonej Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, gdzie objął stanowisko kierownika Wydziału Nawigacyjno-Połowowego. W szczecińskiej uczelni, przekształconej wkrótce w WSM, pełnił funkcje dziekana Wydziału Nawigacyjnego, prorektora ds. studenckich, prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką morską, aż wreszcie – w roku 1978 objął po raz pierwszy funkcję rektora Wyższej Szkoły Morskiej. Łącznie – pełnił tę funkcję przez cztery kadencje.

W swojej karierze profesor pełnił także funkcję przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a dodatkowo piastował też stanowisko Szefa Polskiej Misji Morskiej w randze radcy ds. morskich Ambasady Polskiej w Londynie. Zakres tych obowiązków odpowiadał jego kompetencjom zawodowym jako kapitana, profesora i długoletniego rektora uczelni morskiej.

Profesor Aleksander Walczak cieszy się niezwykłą estymą wśród studentów, swoich wychowanków, ludzi związanych z gospodarką morską, a także w świecie nauki. – To humanista o wybitnej wiedzy technicznej – mówił o nim jego wychowanek, a dziś dziekan Wydziału Nawigacyjnego, dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM, który poprowadził uroczystości jubileuszowe profesora.

Uroczysty jubileusz poprzedziło seminarium i debata ekspercka z udziałem Pana Profesora, pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Tematem rozważań ekspertów były „Zmiany technologiczne a praca człowieka na morzu”. Współczesne wyzwania, nie tylko w branży morskiej, ale w gospodarce w ogóle to ciągłe dążenie do zwiększania bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Profesor Walczak w swojej prelekcji zwrócił szczególną uwagę na tematy rozwoju sztucznej inteligencji czy autonomicznej żeglugi. Ponieważ profesor wiele czasu poświęca pracy i poszerzaniu wiedzy, aktualne trendy i kierunki, w jakich zmierza gospodarka morska pozostają w kręgu jego zawodowych zainteresowań.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe AM Szczecin

Więcej o Profesorze – zajrzyj też tu – kliknij

Previous

Msza ludzi morza

Next

Wystawa Fotograficzna Dar Młodzieży w Rejsie Niepodległości

Zobacz również