Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej! Pod tym hasłem Islandia, Liechtenstein i Norwegia zapewniają w okresie 2014-2021 2,8 miliarda euro w ramach wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z początkiem lutego br. stał się beneficjentem funduszy norweskich.

Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie. Polska jest jednym z beneficjentów tej idei.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będąc liderem projektu realizowanego w ramach programu POLNOR 2019 Call, korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą 1 lutego br. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowity koszt projektu to ponad 6,7 mln zł. Z tej kwoty dofinansowanie wyniesie niemal 5,5 mln zł – w tym: 85% środków pochodzi z Mechanizmu Norweskiego i 15% z budżetu państwa polskiego.

Podstawowe informację o projekcie:

Nazwa: System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych ( akronim MPSS)

Rozpoczęcie projektu: 1.02.2021r.

Czas realizacji: 1.02.2021 r. – 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 5 pięciu podmiotów:

  1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako lider
  2. Politechnika Gdańska (partner)
  3. Uniwersytet Morski (partner)
  4. Norwegian Institute of Water Research (partner)
  5. Miros AS. (partner).

ZMPG-a S.A. realizując strategię ukierunkowaną na eko i smart port jest liderem w rozwijaniu technologii dronowej w obszarze portowym. W roku ubiegłym został przekazany do użytku Zarządu Portu bezzałogowy statek powietrzny dedykowany i zaprojektowany na potrzeby Portu Gdynia. Z kolei umowa podpisana z firmą Terra Hexen Sp. z o.o., dotycząca wdrożenia standardu bezpieczeństwa dronowego, pozwoli skutecznie zapobiegać zagrożeniom stwarzanym przez rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych. Głównym celem długofalowej strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest zbudowanie w Porcie Gdynia zintegrowanego, bezpiecznego środowiska, dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, do przeprowadzenia operacji BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), a co za tym idzie rozwoju usług w myśl koncepcji U-Space (koncepcja ta zakłada bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego). W tym celu nad Portem Gdynia został wydzielony lokalny DTM (Drone Trafic Managment), który pozwala na współzarządzanie operacjami BSP nad portowym terenie, a dzięki integracji z ogólnopolskim systemem PANSA UTM (cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej) przestrzeń powietrzna pozostaje pod ścisłym nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dodatkowo w porcie zostały zainstalowane radary 3D do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych dzięki, którym możemy sprawnie koordynować oraz monitorować wykonywane przy pomocy dronów misje. W dniu 5 listopada ub.r. w ramach projektu Lotniczego Systemu Monitoringu zostały wykonane loty dronem z podczepionymi trzema modułami mogącymi badać środowisko naturalne w Porcie Gdynia. Pierwszy z testów dotyczył wykorzystania kamery multispektralnej do badania rozlewów i zanieczyszczeń w basenie portowym. W celu uzupełnienia badania kamerą pobrano w trzech różnych miejscach próbki wody z basenu portowego za pomocą prototypu urządzenia do pobierania tego typu próbek. Ostatnim testowanym elementem był czujnik zanieczyszczenia powietrza, stanowiący jeden ze standardowych elementów wyposażenia drona Portu Gdynia do badania jakości powietrza nad portem podczas rutynowych lotów.

W odróżnieniu do powyższych przykładów projekt, który uzyskał dofinansowanie z funduszy norweskich dotyczy wykorzystania w obszarze portowym pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych. Projekt powstał w wyniku zaangażowania podmiotów z Polski oraz Norwegii. Przedsięwzięcie to jest zgodne z obecnymi w branży morskiej na całym świecie trendami w zakresie rozwoju sektora platform bezzałogowych. Potwierdzeniem takiego kierunku rozwoju może być rozwijany przez firmę NavSim Polska system precyzyjnej nawigacji, bądź e-nawigacji, stojący u podstaw kolejnych przełomów w transporcie morskim – jak np. technologii statków bezzałogowych.

Projekt pn.: „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” (akronim MPSS) zakłada weryfikację zasadności wykorzystania platformy bezzałogowej jako nośnika dla specjalistycznej aparatury pomiarowej. Wyniki przeprowadzanych testów określą stopnień miarodajności prowadzonych w ten sposób badań batymetrycznych oraz automatycznego poboru prób wody. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, powstaną modele 3D uwzględniające predykcję przemieszczania się określonych substancji takich jak np. rozlewy ropopochodne. Testy w rzeczywistym środowisku potencjalnego użytkownika dostarczą szeregu praktycznych spostrzeżeń oraz pozwolą na szybsze doskonalenie wdrażanych proekologicznych rozwiązań. W oparciu o analizy, raporty oraz obserwację, w końcowej fazie przedsięwzięcia ZMPG-a S.A. stworzy dokument zawierający rekomendacje w zakresie funkcjonowania jednostek bezzałogowych w portach morskich, który zostanie skierowany do instytucji państwowych zajmujących się niniejszą tematyką. Rozpoczęty 1 lutego 2021 r. projekt potrwa trzy lata.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A./Tadeusz Urbaniak

Previous

Uroczyste zakończenie studiów I stopnia

Next

Ryszard Leszczyński (1945 – 2021) - starszy oficer mechanik okrętowy i wybitny marynista

Zobacz również